Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), 29/04/2017

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 29/04/2017
 • Πρόεδρος Donald Tusk
 • Κατάλογος συμμετεχόντων 

Πληροφορίες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Κύρια αποτελέσματα

Το Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), συνερχόμενο υπό τη σύνθεση των ΕΕ 27, ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.

«Θέλω να τονίσω το εξαιρετικό πνεύμα ενότητας και των 27 ηγετών όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. (...) Έχουμε πλέον ομόφωνη στήριξη και από τα 27 κράτη μέλη καθώς και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που μας δίνουν ισχυρή πολιτική εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές.»

Δήλωση του Προέδρου κ. Donald Tusk στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνόδου

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίσουν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, καθώς και τις γενικές θέσεις και αρχές που θα τηρήσει η ΕΕ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές, όπου αρμόζει.

Βασικές αρχές

Στις κατευθυντήριες γραμμές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλώνει ότι η ΕΕ των 27 θα παραμείνει ενωμένη και θα ενεργεί ως ενιαία οντότητα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οι ηγέτες:

 • επαναλαμβάνουν την επιθυμία τους για στενή εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο
 • επαναλαμβάνουν ότι κάθε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και να εξασφαλίζει ισοτιμία στις σχέσεις
 • τονίζουν ότι πρέπει να διατηρηθεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, το οποίο σημαίνει ότι οι τέσσερις ελευθερίες αποτελούν αδιαίρετο σύνολο και δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί «επιλογή κατά το δοκούν»
 • δηλώνουν ότι μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να απολαύει των ίδιων δικαιωμάτων και να έχει τα ίδια οφέλη με ένα μέλος

«Οι διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ θα διενεργηθούν με διαφάνεια και ως ενιαία δέσμη. Σύμφωνα με την αρχή ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε τίποτα έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σε όλα, επιμέρους στοιχεία δεν μπορούν να διευθετούνται ιδιαιτέρως.»

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) – Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις για το Brexit

Μια σταδιακή προσέγγιση

Οι ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αποσκοπεί στα εξής:

 • να παρασχεθεί όσο το δυνατόν περισσότερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου
 • να διευθετηθεί η αποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο που σημειώνεται και θα κρίνει πότε έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος, προκειμένου να μπορέσουν οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να συναφθεί μόνον αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα. Ωστόσο, οι ηγέτες δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι, στη διάρκεια ενός δεύτερου σταδίου των διαπραγματεύσεων, να ξεκινήσουν προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές συζητήσεις για το πλαίσιο αυτής της μελλοντικής σχέσης.

Η προθεσμία των δύο ετών που προβλέπει το άρθρο 50 της ΣΕΕ εκπνέει στις 29 Μαρτίου 2019.

Μια εύτακτη αποχώρηση

«Πολίτες που έχτισαν τη ζωή τους με βάση τα δικαιώματα που απορρέουν από το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέλος της ΕΕ, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν αυτά τα δικαιώματα. (...) Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να προχωρήσουμε εφαρμόζοντας σταδιακή προσέγγιση, μεριμνώντας κυρίως ώστε η αποχώρηση να γίνει κατ’ εύτακτο τρόπο.»

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) – Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις για το Brexit

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών που επηρεάζονται από το Brexit. Υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί η δημιουργία νομικού κενού για τις επιχειρήσεις και αναφέρθηκε σε έναν ενιαίο δημοσιονομικό διακανονισμό που θα πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό, τόσο από την ΕΕ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο, των υποχρεώσεών τους.

Λόγω των μοναδικών περιστάσεων στη νήσο της Ιρλανδίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να υποστηριχθεί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία.

«Θα απαιτηθούν ευέλικτες και δημιουργικές λύσεις, μεταξύ άλλων με στόχο να αποφευχθεί η δημιουργία σκληρών συνόρων, με παράλληλο σεβασμό της ακεραιότητας της ενωσιακής έννομης τάξης.»

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) – Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις για το Brexit

Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας

Έως ότου αποχωρήσει από την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πλήρες μέλος της ΕΕ, έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στο δίκαιο της ΕΕ. Όλες οι εν εξελίξει εργασίες της ΕΕ πρέπει να συνεχιστούν όσον το δυνατόν ομαλότερα σε επίπεδο 28 κρατών μελών, ενώ οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξάγονται χωριστά από τις εν εξελίξει εργασίες της Ένωσης και δεν θα επηρεάζουν την πρόοδό τους.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και βάσει σύστασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 22ας Μαΐου 2017 αναμένεται ότι:

 • θα εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων
 • θα ορίσει την Επιτροπή διαπραγματευτή της ΕΕ
 • θα εκδώσει οδηγίες διαπραγμάτευσης (λεπτομερή εντολή για την Επιτροπή)

Ιστορικό

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ.

«Μας λυπεί το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία την οποία πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε. (...) Στις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ένωση θα ενεργεί ως μία οντότητα και θα διαφυλάσσει τα συμφέροντά της. Πρωταρχική μας προτεραιότητα θα είναι να περιορισθεί κατά το δυνατόν η αβεβαιότητα που δημιουργεί η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη μας».

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 29 Μαρτίου 2017
Τελευταία αναθεώρηση στις 02/05/2017