Πολιτικές

«Αθηνά» - Χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ασφάλειας και άμυνας

Ο μηχανισμός «Αθηνά» είναι ο μηχανισμός της ΕΕ που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των κοινών δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Κανόνες για να καταστούν τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς της ΕΕ πιο ανθεκτικά και ικανά να αντέχουν τους κλυδωνισμούς της αγοράς

Ανατολική Εταιρική Σχέση

Σκοπός της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι να ενισχυθεί η πολιτική σύνδεση και η οικονομική ενοποίηση με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

Απασχόληση των νέων

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα για να επαναφέρουν τους νέους Ευρωπαίους στην εργασία.

Απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ

Η απλούστευση της ΚΓΠ αποσκοπεί στη βελτίωση και την απλούστευση των κανόνων εφαρμογής της νέας νομοθεσίας περί Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του Συμβουλίου και την πορεία των εργασιών.

Αποχώρηση του ΗΒ

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016.

Βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ανά την ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προτεινόμενη οδηγία περί ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ), καθώς και για την πορεία των συζητήσεων στο Συμβούλιο.

Βιολογική γεωργία

Η βιολογική γεωργία είναι τρόπος καλλιέργειας βάσει μεθόδων που περιορίζουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το γεωργικό σύστημα λειτουργεί όσο γίνεται πιο φυσικά.

Δέσμη 'καθαρός αέρας': Καλύτερη ποιότητα αέρα για την Ευρώπη

Πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη για τον καθαρό αέρα, η οποία έχει στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με την πορεία των συζητήσεων στο Συμβούλιο. 

Δέσμη μέτρων για την υγεία των ζώων και των φυτών: εξυπνότεροι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα

Πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την υγεία των ζώων και των φυτών, η οποία έχει στόχο να εκσυγχρονίσει τους ισχύοντες κανόνες και να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων, και παρουσίαση της προόδου των σχετικών εργασιών στο Συμβούλιο.

Δέσμη μέτρων κατά της φοροαποφυγής

Σειρά νομοθετικών και μη πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την ΕΕ για δικαιότερη, απλούστερη και αποτελεσματικότερη εταιρική φορολόγηση στην ΕΕ.

Διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ: βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που οφείλονται σε τράπεζες υπερβολικά μεγάλου μεγέθους για να χρεοκοπήσουν και στην υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με δραστηριότητες διαπραγμάτευσης. 

Διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ

Η ΕΕ διαχειρίζεται τα ιχθυαποθέματα μέσω του οικείου συστήματος αλιευτικής διαχείρισης και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο του Συμβουλίου στον τομέα αυτό.

Διεύρυνση της ΕΕ

Πληροφορίες για τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και τη σημερινή κατάσταση των υποψήφιων χωρών.

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ

Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στους κόλπους της καταργώντας τους φραγμούς που την εμποδίζουν.

Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές και την πρακτική άσκηση

Πληροφορίες σχετικά με τη νέα οδηγία σχετικές με τις προϋποθέσεις που αφορούν την είσοδο και την παραμονή σπουδαστών και ερευνητών, καθώς για το χρονολόγιο των αποφάσεων στο Συμβούλιο.

Έκθεση των πέντε Προέδρων: Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης

Οι Πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ συνέταξαν έκθεση για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη.

Εκπαίδευση με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη και να αποτρέψουν τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Ιστορικό των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου και τρέχουσες δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τον έλεγχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in-vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Ενεργειακή ένωση: ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για την Ευρώπη

Πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση και για την πορεία των συζητήσεων στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.