Πολιτικές

«Αθηνά» - Χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ασφάλειας και άμυνας

Ο μηχανισμός «Αθηνά» είναι ο μηχανισμός της ΕΕ που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των κοινών δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

Brexit

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, καθώς και όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Κανόνες για να καταστούν τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς της ΕΕ πιο ανθεκτικά και ικανά να αντέχουν τους κλυδωνισμούς της αγοράς

Αναμόρφωση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ

Η ΕΕ επιδιώκει να παρέχει στους επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών νέα και βελτιωμένα δικαιώματα στην ενημέρωση και τη φροντίδα, καθώς και καλύτερες διαδικασίες καταγγελίας.

Ανατολική Εταιρική Σχέση

Σκοπός της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι να ενισχυθεί η πολιτική σύνδεση και η οικονομική ενοποίηση με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία

Απασχόληση των νέων

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα για να επαναφέρουν τους νέους Ευρωπαίους στην εργασία.

Απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ

Συνεχίζονται οι συζητήσεις, καθώς στόχος της ΕΕ είναι να κάνει ευκολότερη τη ζωή για τους αγρότες και τους χρήστες των πόρων της ΕΕ, απλουστεύοντας και μειώνοντας τη νομοθεσία που αφορά την ΚΓΠ.

Βελτιωμένα δικαιώματα για τους παραθεριστές στα οργανωμένα ταξίδια

Η οδηγία της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια επιδιώκει να βελτιώσει τα δικαιώματα των παραθεριστών, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές στην ταξιδιωτική αγορά που οφείλονται στο διαδίκτυο.

Βιολογική γεωργία

Πρόταση που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των κανόνων για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ και την παραγωγή τροφίμων με περισσότερο σεβασμό προς τη φύση και το περιβάλλον.

Δέσμη 'καθαρός αέρας': Καλύτερη ποιότητα αέρα για την Ευρώπη

Πληροφορίες σχετικά με τη δέσμη για τον καθαρό αέρα, η οποία έχει στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με την πορεία των συζητήσεων στο Συμβούλιο. 

Δέσμη μέτρων για την υγεία των ζώων και των φυτών: εξυπνότεροι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την υγεία των ζώων και των φυτών είναι η θέσπιση εξυπνότερων κανόνων για ασφαλέστερα τρόφιμα αναπροσαρμόζοντας τους ισχύοντες κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας των τροφίμων.

Δέσμη μέτρων κατά της φοροαποφυγής

Σειρά νομοθετικών και μη πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την ΕΕ για δικαιότερη, απλούστερη και αποτελεσματικότερη εταιρική φορολόγηση στην ΕΕ.

Διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ: βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που οφείλονται σε τράπεζες υπερβολικά μεγάλου μεγέθους για να χρεοκοπήσουν και στην υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με δραστηριότητες διαπραγμάτευσης. 

Διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ

Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε η αλιεία να είναι βιώσιμη, θέτοντας όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεων και προστατεύοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα ιχθυαποθέματα.

Διεύρυνση της ΕΕ

Η ΕΕ ενσωματώνει νέα μέλη, μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης, αφ’ ης στιγμής πληρούν ορισμένες δημοκρατικές, οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις.

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ

Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσω πρωτοβουλιών, όπως η «αντιστοίχηση» ατόμων που αναζητούν εργασία και εργοδοτών, και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές και την πρακτική άσκηση

Πληροφορίες σχετικά με τη νέα οδηγία σχετικές με τις προϋποθέσεις που αφορούν την είσοδο και την παραμονή σπουδαστών και ερευνητών, καθώς για το χρονολόγιο των αποφάσεων στο Συμβούλιο.

Έκθεση των πέντε Προέδρων: Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης

Οι Πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ συνέταξαν έκθεση για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη.

Εκπαίδευση με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη

Η ΕΕ επιθυμεί να εφοδιάσει τους πολίτες της με τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας, μειώνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και ενισχύοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τον έλεγχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in-vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.