Η ένωση κεφαλαιαγορών είναι πρωτοβουλία της ΕΕ και έχει σκοπό να ενισχύσει και να ολοκληρώσει περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Στόχος της ένωσης κεφαλαιαγορών είναι:

  • να παράσχει νέες πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες
  • να μειώσει το κόστος της άντλησης κεφαλαίων
  • να αυξήσει τις επιλογές για τους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ
  • να διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να ελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ
  • να στηρίξει μακροπρόθεσμα σχέδια
  • να καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ σταθερότερο, ανθεκτικότερο και πιο ανταγωνιστικό

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο δράσης με τα στάδια βαθμιαίας οικοδόμησης της ένωσης κεφαλαιαγορών που θα πρέπει να περατωθούν μέχρι το 2019.

Τα περισσότερα μέτρα εστιάζουν στη μετατόπιση της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης προς τις κεφαλαιαγορές και την κατάργηση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέσων, από τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ μέχρι τη στήριξη πρωτοβουλιών του κλάδου.

Το σχέδιο στηρίζει και συμπληρώνει την πρωτοβουλία «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» το οποίο εκπονήθηκε με σκοπό να τονωθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου

11 Ιουλίου 2017:Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

30 Μαΐου 2017: το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τις προτάσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποιήσεων στόχος των οποίων είναι η βελτίωση της χρηματοδότησης της οικονομίας της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά την τυπική έγκρισή τους από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

30 Μαΐου 2017: το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους τροποποιημένους κανόνες της ΕΕ (κανονισμοί 345/2013 και 346/2013) όσον αφορά τις επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν τυπικά τους συμφωνηθέντες κανόνες οι οποίοι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τρεις μήνες αφότου τεθούν σε ισχύ.

16 Μαΐου 2017: το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, μετά την ψηφοφορία επί του κειμένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 5 Απριλίου 2017. Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες του είναι δεσμευτικοί και ισχύουν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

16 Νοεμβρίου 2016: το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με τροποποιήσεις των ενωσιακών κανόνων περί επενδύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικές επιχειρήσεις. Με τις τροποποιήσεις των κανονισμών 345/2013 και 346/2016 της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕΕΚ) και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΤΚΕ) καθίστανται διαθέσιμα σε επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες διευρύνουν επίσης το φάσμα των επιχειρήσεων στις οποίες μπορούν να επενδύουν οι ΕΕΕΚ και τα ΕΤΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, καθιστούν τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των ταμείων αυτών φθηνότερη και ευκολότερη.

10 Νοεμβρίου 2015: το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων εξέφρασε ικανοποίηση για την πρώτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και τόνισε ότι μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί φιλόδοξο θεματολόγιο.

16 Ιουνίου 2015: το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την ένωση των κεφαλαιαγορών και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης και έναν πρώτο χάρτη πορείας.

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή θα αναφέρει τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την πρόοδο που σημειώνεται κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων ενεργειών.

Στις 8 Ιουνίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών, όπου αναφέρεται η μέχρι τούδε πρόοδος και με την οποία εισάγονται ορισμένες νέες πρωτοβουλίες. Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται μέτρα σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ατομικής ασφάλισης σύνταξης, καλυμμένα ομόλογα και χρεόγραφα, καθώς και για την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου για ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές και άλλα μέτρα. Οι προτάσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές αναμένονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Στις 11 Ιουλίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την επανεξέταση από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Ανανέωσε τη δέσμευσή του για το σχέδιο δράσης και υποστήριξε σειρά πρωτοβουλιών προτεραιότητας που καθορίζονται από την Επιτροπή.

Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν την ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα σχετικά με το σχέδιο, με σχεδόν τα δύο τρίτα των δράσεων να έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ωστόσο, έχουν προκύψει ορισμένες προκλήσεις από την έναρξή του τον Σεπτέμβριο του 2015 και έπειτα και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο το σχέδιο να ενισχυθεί.