Η ένωση κεφαλαιαγορών είναι πρωτοβουλία της ΕΕ και έχει σκοπό να ενισχύσει και να ολοκληρώσει περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Η ένωση κεφαλαιαγορών έχει σκοπό:

 • να παράσχει νέες πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες
 • να μειώσει το κόστος της άντλησης κεφαλαίων
 • να αυξήσει τις επιλογές για τους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ
 • να διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να ελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ
 • να στηρίξει μακροπρόθεσμα σχέδια
 • να καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ σταθερότερο, ανθεκτικότερο και πιο ανταγωνιστικό

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο δράσης που περιέχει ορισμένα στάδια για τη σταδιακή οικοδόμηση της ένωσης κεφαλαιαγορών που θα πρέπει να περατωθούν μέχρι το 2019. Οι περισσότερες δράσεις εστιάζουν στη μετατόπιση της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης προς τις κεφαλαιαγορές και την κατάργηση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει φάσμα εργαλείων, από τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ μέχρι τη στήριξη πρωτοβουλιών της βιομηχανίας. Το σχέδιο στηρίζει και συμπληρώνει την πρωτοβουλία Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο σχεδιάστηκε για να τονωθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ.

Βραχυπρόθεσμα μέτρα δυνάμει του σχεδίου δράσης:

 • δέσμη δύο νομοθετικών προτάσεων για την τιτλοποίηση
 • επανεξέταση των υφισταμένων κανόνων για τα ενημερωτικά δελτία
 • νέοι κανόνες για τη Φερεγγυότητα ΙΙ που θα εφαρμοστούν σε σχέδια υποδομών
 • διαβούλευση για τα καλυμμένα ομόλογα
 • διαβούλευση για τα ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τις σωρευτικές επιπτώσεις των σημερινών χρηματοπιστωτικών κανόνων

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Στις 10 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων εξέφρασε ικανοποίηση για την πρώτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, και τόνισε ότι μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί φιλόδοξο θεματολόγιο. 

Στις 16 Ιουνίου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ένωση των κεφαλαιαγορών και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης και αρχικό οδικό χάρτη.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. Εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις, η Επιτροπή θα εκπονήσει συνολική έκθεση το 2017, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων τα οποία ενδεχομένως θα είναι αναγκαία.