Ενωσιακή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας

Συμβούλιο της ΕΕ

Στη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας τον Σεπτέμβριο του 2016, οι 27 ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή εξωτερική ασφάλεια και άμυνα, ενισχύοντας τη συνεργασία στον τομέα αυτό μέσα στο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.

Ένας από τους στόχους που έθεσαν ήταν να αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα και για την καλύτερη χρήση των επιλογών που προσφέρουν οι Συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις δυνατότητες. Αποφάσισαν επίσης να αρχίσουν αμέσως να εφαρμόζουν την κοινή δήλωση με το ΝΑΤΟ.

Υλοποιώντας τη δέσμευση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει κατά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου δέσμη μέτρων για την ασφάλεια και την άμυνα, η οποία θα αποτελείται από τρία στοιχεία:

  • το σχέδιο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα και συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας
  • προτάσεις να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, κατ’ εφαρμογή της κοινής δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Donald Tusk, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Jens Stoltenberg, στους 7 τομείς της
  • το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στον τομέα της άμυνας, το οποίο έχει προτείνει η Επιτροπή, για την ενίσχυση της έρευνας και των δυνατοτήτων, καθώς και της ανταγωνιστικότητας μέσω της καλύτερης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

2017

24 Μαρτίου 2017

Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ : άτυπη συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, ιδίως την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2016 και βάσει της οποίας υλοποιείται η κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκε από τα Συμβούλια των δύο οργανισμών τον Δεκέμβριο του 2016.

Οι Πρέσβεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την ισχυρή βούληση και των δύο πλευρών να προωθήσουν την εταιρική σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ, με επίκεντρο την απτή και έμπρακτη συνεργασία.

2016

15 Δεκεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του υπέρ της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 2015-2020. Εξέτασε την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ για την εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα και επικεντρώθηκε σε τρεις προτεραιότητες:

  • τη συνολική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας
  • το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα
  • την εφαρμογή της κοινής δέσμης προτάσεων με την οποία δίνεται συνέχεια στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπογράφηκε στη Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2016

6 Δεκεμβρίου

Κοινή δέσμη προτάσεων για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της κοινή δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ, υιοθετώντας σαράντα προτάσεις σε επτά τομείς. Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν την ίδια ημέρα από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο.

30 Νοεμβρίου

Παρουσίαση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης στον τομέα της άμυνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και των λοιπών δράσεων είναι να στηριχθεί η αποδοτικότητα των δαπανών των κρατών μελών σε κοινές αμυντικές δυνατότητες, να ενισχυθεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και να προαχθεί μια ανταγωνιστική και καινοτόμος βιομηχανική βάση.

14 Νοεμβρίου

Σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας συζητούν το σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ. Καθορίζουν το επίπεδο φιλοδοξίας και χαράσσουν την πορεία για τη μελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ.

8 Ιουλίου

Υπογραφή κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ

Κατά τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράφουν κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Η δήλωση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ σε μια περίοδο πρωτοφανών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας από την Ανατολή και τον Νότο.

28 Ιουνίου

Παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, κ. Federica Mogherini, παρουσιάζει τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος έλαβε εντολή να χαράξει τη νέα στρατηγική από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2015. Στη στρατηγική αυτή, με τον τίτλο «Shared vision, common action: a stronger Europe» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη), αποτυπώνονται οι συλλογικές απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη διαδικασία και αναπτύσσεται ένα στρατηγικό όραμα για τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, τόσο για την Ευρώπη όσο και για ολόκληρο τον κόσμο, η στρατηγική τονίζει τα σημεία σύγκλισης και παρουσιάζει μια πορεία για το μέλλον.

2013

20 Δεκεμβρίου

Καθορισμός δράσεων προτεραιότητας στον τομέα της άμυνας

Για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά για θέματα άμυνας και προσδιορίζει δράσεις προτεραιότητας για στενότερη συνεργασία:

  • αύξηση της αποτελεσματικότητας, της προβολής και του αντικτύπου της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
  • ενίσχυση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων
  • ενδυνάμωση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης

2009

1η Δεκεμβρίου

Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας: η ΚΠΑΑ διαδέχεται την ΕΠΑΑ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπογράφτηκε το 2007, τίθεται σε ισχύ, μετονομάζοντας την ΕΠΑΑ σε κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Η συνθήκη προβλέπει επίσης τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι αντιπροσωπίες της Επιτροπής σε χώρες εκτός της ΕΕ μετατρέπονται σε αντιπροσωπίες της ΕΕ.

2004

12 Ιουλίου

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας

Ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βελτιώσουν τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και να συντηρήσουν την ΕΠΑΑ.

2003

12-13 Δεκεμβρίου

Έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας

Κατά τη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών εγκρίνεται η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Στο έγγραφο αυτό, που θέτει ως στόχο μια ασφαλή Ευρώπη μέσα σε έναν καλύτερο κόσμο, προσδιορίζονται οι απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ, καθορίζονται οι στρατηγικοί της στόχοι και αναλύονται οι πολιτικές συνέπειες για την Ευρώπη.

2002

16 Δεκεμβρίου

Υπογραφή της ρύθμισης «Βερολίνο +»

Υπογράφεται η ρύθμιση «Βερολίνο +», που επιτρέπει τη χρήση δομών, μηχανισμών και πόρων του ΝΑΤΟ για τη διεξαγωγή αποστολών ΕΠΑΑ.

1999

3-4 Ιουνίου

Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ)

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας, η ΕΕ των 15 αποφασίζει να ενισχύσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

1991

9-10 Δεκεμβρίου

Θεμελίωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ βάζει τα θεμέλια για μια πολιτική ένωση: θεσπίζει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και δρομολογεί κοινή αμυντική πολιτική, σχηματίζοντας έτσι τον δεύτερο πυλώνα της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Η πράξη υπογράφεται τον Φεβρουάριο του 1992 και τίθεται σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1993.