Ενεργειακή ένωση για την Ευρώπη

Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση έχει στόχο να εξασφαλίσει οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Περιέχει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία καλύπτουν πέντε βασικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση, την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • μια στρατηγική-πλαίσιο, που ορίζει λεπτομερώς τους στόχους και περιγράφει συγκεκριμένα βήματα για την ενεργειακή ένωση
 • το όραμα της ΕΕ για την παγκόσμια συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα
 • ένα σχέδιο για να επιτευχθεί ο στόχος του 10% όσον αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020

Η ενέργεια στην ΕΕ σε αριθμούς

 • η ΕΕ εισάγει το 53% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει
 • έξι κράτη μέλη βασίζονται σε έναν και μόνον εξωτερικό προμηθευτή για όλο το φυσικό αέριο που εισάγουν
 • το 75% των κατοικιών της ΕΕ είναι ενεργειακά μη αποδοτικές
 • το 94% των μεταφορών εξαρτάται από πετρελαϊκά προϊόντα, εκ των οποίων το 90% είναι εισαγόμενα
 • οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου είναι υψηλότερες απ' ό,τι στις ΗΠΑ κατά 30% και πάνω από 100% αντιστοίχως

  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γιατί χρειαζόμαστε την ενεργειακή ένωση;

Η ενεργειακή ένωση θα βοηθήσει να τονωθεί η οικονομία της ΕΕ, να βελτιωθεί η ασφάλειά της και να ενισχυθεί η αποφασιστικότητα της δράσης της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις δαπάνες για τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες της κοστίζουν περίπου 400 δισ. € ετησίως, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας παγκοσμίως. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν περιορισμένο αριθμό προμηθευτών, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε διαταράξεις του ενεργειακού εφοδιασμού.

Επιπροσθέτως, η ΕΕ πρέπει να πετύχει τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 οι οποίοι αφορούν τα ορυκτά καύσιμα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει εξάλλου να εκσυγχρονίσει τις απαρχαιωμένες ενεργειακές υποδομές της, να ενοποιήσει πλήρως τις αγορές ενέργειας στο έδαφός της και να εξασφαλίσει τον συντονισμό των τιμών της ενέργειας στα κράτη μέλη της.

Η δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής ενεργειακής ένωσης θα προσφέρει περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.

2017

9 Οκτωβρίου

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Μετά την έκδοσή του από το Συμβούλιο, ο αναθεωρημένος κανονισμός για μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα τεθεί σε ισχύ 4 μέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός στόχος του κανονισμού είναι να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτους για την προμήθεια ενέργειας και παρέχοντάς της τα μέσα για να αντιμετωπίζει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τυχόν κρίσεις όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο.

Ο κανονισμός θα συμβάλει εξάλλου στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Θα βοηθήσει επίσης να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τους εταίρους της στην Ενεργειακή Κοινότητα.

26 Απριλίου

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για τη σήμανση της ενεργειακής απόδοσης

Χάρη στον νέο κανονισμό για την ενεργειακή σήμανση, οι καταναλωτές θα έχουν σαφέστερη αντίληψη της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης των οικιακών συσκευών. Αυτό θα τους βοηθήσει να μειώσουν τις δαπάνες τους για την ενέργεια και να συμβάλουν στη συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης.

Ο απώτερος σκοπός του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 καθώς και των κλιματικών και ενεργειακών της στόχων για το 2030.

Οι υπουργοί συμφώνησαν σε γενικές γραμμές ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα αποφέρει σημαντικότατα οφέλη από περιβαλλοντική και ενεργειακή άποψη.

Ωστόσο, αρκετά κράτη μέλη επέστησαν την προσοχή στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο και τόνισαν ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη μετά το 2020 μακροπρόθεσμα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας καθόρισε επίσης τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση δύο οδηγιών:

 • για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό την πρόοδο προς την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ
 • για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με σκοπό να αυξηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης

24 Απριλίου

Προσωρινή συμφωνία για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Τα κυριότερα νέα στοιχεία του κανονισμού είναι:

 • η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και ο συντονισμός με βάση ομάδες των κρατών μελών οι οποίες ορίζονται με κριτήριο την επικινδυνότητα
 • τα περιφερειακά σχέδια προληπτικής δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι περιφερειακές εκτιμήσεις επικινδυνότητας, που θα καταρτίζονται από τα κράτη μέλη
 • ο μηχανισμός αλληλεγγύης για ακραία σενάρια κρίσης
 • η ενισχυμένη παρακολούθηση των διατάξεων των συμβάσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου
 • οι ειδικές υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ έναντι της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και η αρμοδιότητα της Επιτροπής να συντονίζει την εφαρμογή του νομικού πλαισίου μεταξύ της ΕΕ και της Ενεργειακής Κοινότητας

27 Φεβρουαρίου

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Οι υπουργοί διατύπωσαν τις πρώτες σκέψεις τους για τη νομοθετική δέσμη της Επιτροπής σχετικά με την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Η πρωτοβουλία αυτή έχει τρεις κύριους στόχους:

 • προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση
 • επίτευξη παγκόσμιας πρωτοπορίας στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
 • δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές

Η δέσμη για την καθαρή ενέργεια περιλαμβάνει προτάσεις για σημαντικά θέματα, όπως ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η ασφάλεια του εφοδιασμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κανόνες για τη διακυβέρνηση.

Ο γενικότερος στόχος της στρατηγικής είναι να μετατρέψει την ΕΕ σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030. Οι υπουργοί αναγνώρισαν τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη νομοθεσία και τόνισαν ότι πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες για όλες τις προτάσεις.

2016

5 Δεκεμβρίου

Το Συμβούλιο Ενέργειας συζητά για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Το Συμβούλιο συζήτησε σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ.

Στόχος του κανονισμού είναι να θεσπίσει ένα ενωσιακό περιφερειακό πλαίσιο που να είναι οικονομικά αποδοτικό και ικανό να μετριάζει τις επιπτώσεις ενδεχόμενων διαταράξεων του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε συμβιβασμό ως προς τα κύρια ζητήματα:

 • περιφερειακή συνεργασία: βασίζεται σε ομάδες κρατών μελών που ορίζονται με κριτήριο τους κύριους κίνδυνους για τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο
 • ανταλλαγή πληροφοριών: θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις που παρέχουν το 40% και άνω του φυσικού αερίου που καταναλώνεται ετησίως σε μια χώρα της ΕΕ
 • αλληλεγγύη: τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικές διαφορές κατά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων

20-21 Οκτωβρίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί η ενεργειακή ένωση έως το 2018.

6-7 Ιουνίου

Θέση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ενεργειακές συμφωνίες

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση επί του σχεδίου απόφασης σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της στρατηγικής για την ενεργειακή ένωση. Στόχος της είναι:

 • να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
 • να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συνέπεια των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας
 • να ενδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών

Το Συμβούλιο συζήτησε επίσης την πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο μέσω της ελαχιστοποίησης του αντικτύπου ενδεχόμενων διαταράξεων. Τα σχετικά μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, βασιζόμενα στα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

 • ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και συντονισμός
 • περιφερειακά σχέδια προληπτικής δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και περιφερειακές εκτιμήσεις επικινδυνότητας
 • θέσπιση της αρχής της αλληλεγγύης για ακραία σενάρια κρίσης
 • αυστηρότερες υποχρεώσεις για να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της αναγκαίας υποδομής

17-18 Μαρτίου

Δέσμευση για μείωση των ενωσιακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της.

Οι ηγέτες της ΕΕ υποσχέθηκαν επίσης αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως είχε συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 014.

2015

17-18 Δεκεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολογεί την πρόοδο προς την ενεργειακή ένωση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο προς την οικοδόμηση της ενεργειακής ένωσης και ζήτησε:

 • να υποβληθούν σύντομα οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις σύμφωνα με τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές του
 • να εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και άλλα μέτρα, όπως οι βελτιωμένες επενδυτικές ευκαιρίες, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2020
 • να εκπονηθεί ολοκληρωμένη στρατηγική για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

12 Δεκεμβρίου

Κλιματική αλλαγή: έκλεισε η συμφωνία στο Παρίσι

Η διάσκεψη των Παρισίων για το κλίμα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, κατέληξε σε μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή.

Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης για να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και να επιδιωχθεί η περαιτέρω μείωσή της σε 1,5°C.

26 Νοεμβρίου

Πρόοδος στο πεδίο της διακυβέρνησης και της ενεργειακής απόδοσης

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης της ενεργειακής ένωσης, προκειμένου να καθοδηγήσει την Επιτροπή στις σχετικές εργασίες της.

Το σύστημα διακυβέρνησης παρακολουθεί τη συλλογική πρόοδο της ΕΕ προς την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της. Καλύπτονται πέντε γενικοί τομείς:

 • ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη
 • εσωτερική αγορά ενέργειας
 • μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω της ενεργειακής απόδοσης
 • απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές
 • έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Οι υπουργοί κατέληξαν σε γενική προσέγγιση επί του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης.

Τα ενεργειακά σήματα βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Συμβάλλουν επίσης στη συνολική μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας στους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Κύριος στόχος της πρότασης ήταν να στηρίξει την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων με όλο και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

8 Ιουνίου

Συμπεράσματα σχετικά με την υλοποίηση της ενεργειακής ένωσης

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής-πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση.

Επικεντρώθηκε στην παροχή ασφαλούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής ενέργειας στους καταναλωτές —νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενθάρρυνε επίσης την προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ορισμένα ουσιώδη στοιχεία της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ:

 • διαφοροποιημένες οδοί και πηγές εφοδιασμού
 • περιφερειακή συνεργασία
 • αγορά ενέργειας
 • ανάπτυξη υποδομής

Οι υπουργοί Ενέργειας αξιολόγησαν επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια και συζήτησαν τη μελλοντική της εξέλιξη, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού.

19-20 Μαρτίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφάνεια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε τα πρώτα βήματα προς τη δημιουργία της ενεργειακής ένωσης. Η συζήτηση των ηγετών της ΕΕ επικεντρώθηκε στην ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφάνεια. Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, όλες οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου θα πρέπει:

 • να είναι σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο
 • να είναι πιο διαφανείς
 • να μην θίγουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές για μια νέα γενιά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να εντείνουν την κλιματική διπλωματία της ΕΕ για μια επιτυχημένη συμφωνία στο Παρίσι.

6 Μαρτίου

Πρόοδος των εργασιών για την προτεινόμενη ενεργειακή ένωση

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ συζήτησαν τις πτυχές της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή ένωση που σχετίζονται με την πολιτική για το κλίμα, ιδίως την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, που είχε ήδη συμφωνηθεί από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών έως το 2030.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων των υπουργών Περιβάλλοντος αποτέλεσαν χρήσιμη βάση για τη συζήτηση που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης-20ής Μαρτίου σχετικά με την ενεργειακή ένωση.

5 Μαρτίου

Πρώτη συζήτηση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση

Το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας συζήτησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση. Ειδικότερα, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για θέματα όπως:

 • η ενεργειακή ασφάλεια
 • η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
 • η ενεργειακή απόδοση
 • η απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές
 • η ανταγωνιστικότητα

Οι υπουργοί εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αύξηση της διαφάνειας των συμβάσεων που σχετίζονται με διακυβερνητικές συμφωνίες και εμπορικές προμήθειες. Τόνισαν επίσης ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η εθνική εξουσία των κρατών μελών να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την ενέργεια.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης συζήτηση προσανατολισμού για τις εξελίξεις και τις προτεραιότητες όσον αφορά την ενεργειακή υποδομή.

25 Φεβρουαρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση για την ενεργειακή ένωση

Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή ένωση έχει στόχο την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας, με παράλληλη μεταρρύθμιση της παραγωγής, της μεταφοράς και της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη.

Η δέσμη περιλαμβάνει τρεις «ανακοινώσεις»:

 • μια στρατηγική-πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση, τους στόχους της και συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξή της
 • τα μέτρα που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος του 10% όσον αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020
 • το όραμα της ΕΕ σχετικά με τη διάσκεψη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή (30 Νοεμβρίου - 12 Δεκεμβρίου 2015)

2014

18 Δεκεμβρίου

Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν να υποβληθεί πρόταση για την ενεργειακή ένωση

Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση, με σκοπό τη διασυνοριακή σύνδεση των δικτύων, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και τη μείωση των εκπομπών της.

23-24 Οκτωβρίου

Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε το αίτημά του να δημιουργηθεί μια ενεργειακή ένωση που να προσφέρει οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια.

Ταυτόχρονα, σύστησε περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Ενέκριναν τέσσερις στόχους:

 • να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 —ο στόχος αυτός είναι δεσμευτικός
 • να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον το 27% της ενέργειας που θα καταναλώνεται το 2030
 • να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 27%
 • να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας

26-27 Ιουνίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: η ενεργειακή ένωση είναι στρατηγικός στόχος της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε τη δημιουργία ενεργειακής ένωσης ως έναν από τους πέντε βασικούς στόχους του ευρωπαϊκού στρατηγικού θεματολογίου, όπου τίθενται οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια.

Ο στόχος της ενεργειακής ένωσης είναι τριπλός:

 • παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
 • εξασφάλιση ενέργειας για όλες τις χώρες της ΕΕ με μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης
 • παραγωγή περισσότερης πράσινης ενέργειας και συνέχιση της δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής