Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017

Στις 28 Νοεμβρίου το Συμβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως για τον ενωσιακό προϋπολογισμό του 2017, εγκρίνοντας τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Νοεμβρίου. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016, με την επιβεβαίωση της συμφωνίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 ορίζει το συνολικό επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων στα 157,86 δισ. € και των πληρωμών στα 134,49 δισ. €.

157,86δισ. € για αναλήψεις υποχρεώσεων
134,49δισ. € για πληρωμές

 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 αφήνει περιθώριο 1,1 δισ. € για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών. Οι πληρωμές είναι κατά 1,6% χαμηλότερες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016, μετά την ευθυγράμμισή τους προς τις πραγματικές ανάγκες.

Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και της προσφυγικής κρίσης

Σχεδόν 6 δισ. € σε αναλήψεις υποχρεώσεων —ποσό αυξημένο κατά περίπου 11,3% σε σχέση με το 2016— θα διατεθούν για να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική πίεση και να ενισχυθεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

  • παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την επανεγκατάσταση προσφύγων
  • δημιουργία κέντρων υποδοχής
  • ένταξη των προσώπων που έχουν δικαίωμα διαμονής και επιστροφή όσων δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα
  • ενίσχυση της προστασίας των συνόρων
  • εντατικοποίηση της πρόληψης του εγκλήματος και των αντιτρομοκρατικών δράσεων
  • προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας

Έρευνα και ανάπτυξη

Κινητοποιείται ποσό 21,3 δισ. € για αναλήψεις υποχρεώσεων με σκοπό να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για αύξηση περίπου 12% σε σύγκριση με το 2016. Αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού καλύπτει μέσα όπως το Erasmus+, του οποίου η χρηματοδότηση ενισχύεται κατά 19% και φθάνει τα 2,1 δισ. €, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στο οποίο θα διατεθούν 2,7 δισ. €, ποσό αυξημένο κατά 25%.

Περισσότερα χρήματα για τους νέους

Πέραν της σημαντικής αύξησης για το Erasmus+, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 χρηματοδοτεί επίσης σειρά άλλων μέτρων που ωφελούν ειδικά τους νέους. Σε αυτά περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, για την οποία διατίθεται συμπληρωματικό ποσό 500 εκατ. € ως βοήθεια προς τους νέους για την εύρεση εργασίας. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 επιτρέπει επίσης στην Επιτροπή να θέσει σε κίνηση πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τους νέους να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γεωργία

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 περιλαμβάνει επίσης τη δέσμη μέτρων βοήθειας ύψους 500 εκατ. € που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο για τη στήριξη γαλακτοκόμων και κτηνοτρόφων.

 

Σύνοψη του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017:

Πιστώσεις ανά τομέαδισεκατομμύρια €
αναλήψεις υποχρεώσεωνπληρωμές

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:

α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Βιώσιμη Ανάπτυξη58,58454,914
3. Ασφάλεια και ιθαγένεια4,2843,787
4. Η Ευρώπη στον κόσμο10,1629,483
5. Διοικητικές δαπάνες (για όλα τα όργανα της ΕΕ)9,3959,395
Ειδικά μέσα:534390
Σύνολο πιστώσεων           157,858134,490