Ενωσιακά μέσα ρύθμισης του εμπορίου

Ενημερωτικό γράφημα - Μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Η ΕΕ επεξεργάζεται την πρώτη θεμελιώδη επανεξέταση των μέσων εμπορικής άμυνας από το 1995

Η ΕΕ θέλει να εξασφαλίζει ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνται σε λογικές και δίκαιες τιμές στην ΕΕ. Γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει τη ριζική αναθεώρηση των ενωσιακών μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια.

Η ρύθμιση του εμπορίου υπό τη μορφή ΜΕΑ προστατεύει τους παραγωγούς της ΕΕ και καταπολεμά πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ξένων εταιρειών, όπως το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις.

Τα κράτη μέλη θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις του μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου. Ο απώτερος στόχος είναι τριπλός:

  • να προασπιστούν οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
  • να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός σε ανοικτές αγορές
  • να προστατευθεί το ελεύθερο εμπόριο

Η πλέον πρόσφατη νομοθετική εξέλιξη, τον Οκτώβριο του 2017, ήταν η συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ.

Εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Μεθοδολογία αντιντάμπινγκ

Στις 3 Οκτωβρίου 2017, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη θέσπιση σειράς νέων κανόνων που θα ενισχύσουν την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει τους παραγωγούς της από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων έχουν μειωθεί τεχνητά μέσω κρατικής παρέμβασης. Η εν λόγω μεθοδολογία συνάδει με σχετική πρόταση της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2016 που συνδέεται με την ευρύτερη αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Οι επικείμενες αλλαγές θα περιλαμβάνουν:

  • την απαλοιφή της έως τώρα διάκρισης μεταξύ οικονομιών της αγοράς και χωρών χωρίς οικονομία της αγοράς κατά τον υπολογισμό του ντάμπινγκ
  • την τεκμηρίωση της ύπαρξης «σημαντικών στρεβλώσεων» στην αγορά μεταξύ της τιμής πώλησης και του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος
  • τον συνυπολογισμό του σεβασμού κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων κατά τον εντοπισμό των καταστάσεων ντάμπινγκ

Οι στρεβλώσεις της αγοράς θα προσδιορίζονται με βάση κριτήρια όπως κρατικές πολιτικές και κρατική επιρροή, εκτεταμένη παρουσία κρατικών επιχειρήσεων, διακρίσεις υπέρ των εγχώριων επιχειρήσεων και έλλειψη ανεξαρτησίας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι νέοι κανόνες έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο ουδέτερο ως προς τη χώρα και σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της ΕΕ έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Θα εφαρμοστούν μόνο στις υποθέσεις που θα ανοίξουν μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.

Έλεγχος άμεσων ξένων επενδύσεων

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο σχετικός κανονισμός θα εξασφαλίζει διαφάνεια και αξιοπιστία για τους επενδυτές και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το νέο νομικό πλαίσιο θα προασπίσει τα ουσιώδη συμφέροντα της ΕΕ. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει:

  • έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη - με υποχρεώσεις διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης
  • μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής - αυτός θα μπορεί να ενεργοποιείται όταν μια συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός άλλου κράτους μέλους
  • έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Επιτροπή - για τις περιπτώσεις όπου οι άμεσες ξένες επενδύσεις στα κράτη μέλη μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα προγράμματα της ΕΕ σε τομείς όπως η έρευνα, οι μεταφορές και η ενέργεια

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα απαιτήσει συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να επιδειχθεί «αυστηρότητα»

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2016, οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και αυστηρά.

Πρόταση για ευρεία αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας

Τον Απρίλιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εκτεταμένη αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ως στόχο την καλύτερη λειτουργία της εμπορικής άμυνας της ΕΕ για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των παραγωγών όσο και των εισαγωγέων της ΕΕ.

Τα μέσα αντιντάμπινγκ και τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων θα καταστούν αποτελεσματικότερα και καταλληλότερα για την προστασία των παραγωγών της ΕΕ από αθέμιτες πρακτικές ξένων επιχειρήσεων και από τους κινδύνους αντιποίνων. Ταυτόχρονα, οι μεταβολές των δασμολογικών συντελεστών θα γίνουν πιο προβλέψιμες για τους εισαγωγείς, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να προγραμματίζουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Ολόκληρο το σύστημα θα γίνει πιο διαφανές και φιλικό προς τον χρήστη.