Κύριοι στόχοι:

  • συμβάλλει στη διασφάλιση της σύγκλισης και της σταθερότητας στην ΕΕ 
  • συμβάλλει στη διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών
  • ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη 
  • αποτρέπει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στην ΕΕ
  • θέτει σε εφαρμογή τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικεντρώνεται στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους, εξ ου και «εξάμηνο».

Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές τους πολιτικές προς τους στόχους και τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε ενωσιακό επίπεδο. 

Ποιες πολιτικές συντονίζονται κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο;

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καλύπτει 3 τομείς συντονισμού της οικονομικής πολιτικής:

  • τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εστιάζουν στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
  • τις δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών   σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
  • την πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών

Γιατί δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο;

Από την πρόσφατη οικονομική κρίση φάνηκε ότι απαιτείται ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση και καλύτερος συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Σε μια Ένωση όπου οι οικονομίες είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένες, η βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των αποκλίσεων και στη διασφάλιση της σύγκλισης και της σταθερότητας στην ΕΕ συνολικά, καθώς και στα κράτη μέλη της.

Οι διαδικασίες συντονισμού της οικονομικής πολιτικής που υπήρχαν μέχρι το 2010 δεν ελάμβαναν υπόψη τους η μία την άλλη.

Τα κράτη μέλη διέγνωσαν ως εκ τούτου την ανάγκη να συγχρονίσουν τα χρονοδιαγράμματα αυτών των διαδικασιών προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία και ναευθυγραμμισθούν περαιτέρω οι στόχοι των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών και των πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, διαφάνηκε η ανάγκη να διευρυνθούν οι τομείς εποπτείας και συντονισμού σε ευρύτερες μακροοικονομικές πολιτικές.

Για τους λόγους αυτούς και ως μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να καθιερώσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2010. Νομική βάση της διαδικασίας είναι το αποκαλούμενο «εξάπτυχο» - 6 νομοθετικές πράξεις που συνέβαλαν στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έλαβε χώρα το 2011.