Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών και Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών και η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων αποτελούν το δεύτερο μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και δημιουργήθηκαν για την υποστήριξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο κόμβος και η πύλη δημιουργήθηκαν με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (κανονισμό ΕΤΣΕ).

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Ιουλίου του 2015.

Νέα πρόταση

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το Συμβούλιο άρχισε την εξέταση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κανονισμό που έχει ως σκοπό να διευρύνει τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ και να εισαγάγει ορισμένες τεχνικές αλλαγές στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών.

Σκοπός της πρότασης είναι να διευκολύνει τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών ώστε να παρέχει καλύτερα στοχευμένες υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας σε τοπικό επίπεδο στην ΕΕ.

Άλλος σκοπός της είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες συνδυασμού της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ με στήριξη από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε διαπραγματευτική θέση επί της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΤΣΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2016. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τελικό κείμενο της πράξης θα ξεκινήσουν αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη διαπραγματευτική του θέση.

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών

Σκοπός

Κύριος σκοπός του κόμβου είναι η παροχή συμβουλών σε επενδυτές, φορείς υλοποίησης έργων και δημόσιες αρχές διαχείρισης σχετικά με τον καθορισμό, τη διαμόρφωση και την προετοιμασία έργων.

Ο κόμβος παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο σε ενωσιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών και η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων δημιουργήθηκαν με σκοπό:

 • την ενίσχυση της υφιστάμενης τεχνικής συνδρομής προς τους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης έργων
 • την παροχή πρόσθετων συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • την ενίσχυση της προβολής των επενδυτικών έργων ανά την ΕΕ

Δομή, διαχείριση και μέθοδοι εργασίας

Ο κόμβος θα λειτουργεί ως «υπηρεσία μίας στάσης» για επενδυτές ή φορείς υλοποίησης έργων που αναζητούν συμβουλές σχετικά με επενδυτικά έργα και τη χρηματοδότησή τους.

Ο κόμβος διέπεται από χωριστή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ο κόμβος βασίζεται στην εμπειρογνωσία και τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το «fi-compass» ή το JASPERS. Βασίζεται επίσης στην εμπειρογνωσία των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων, καθώς και στις αρχές διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών κονδυλίων.

Ο κόμβος μπορεί να χρησιμοποιεί συμβατικές εταιρικές σχέσεις για τη συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή με διαχειριστικές αρχές.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες του κόμβου πρέπει να συμπληρώνουν τη στήριξη που ήδη παρέχεται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων.

Στις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο περιλαμβάνονται:

 • η παροχή τεχνικής συνδρομής στις αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων
 • η υποστήριξη των φορέων υλοποίησης έργων στη διαμόρφωση των έργων τους, προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΤΣΕ
 • η παροχή βοήθειας ώστε να καταστεί η στήριξη από το ΕΤΣΕ διαθέσιμη ανά την ΕΕ μέσα από την αξιοποίηση τοπικών γνώσεων
 • η λειτουργία ως πλατφόρμα ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων και κοινοποίησης γνώσεων περί ανάπτυξης έργων.

Ο κόμβος παρέχει συμβουλές σχετικά με:

 • τη χρήση της τεχνικής συνδρομής για τη διάρθρωση έργων
 • τη χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων
 • την αξιοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία

Ο κόμβος παρέχει επίσης στοχοθετημένη στήριξη, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης στα κράτη μέλη με λιγότερο αναπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ με μια ματιά

Χρηματοδότηση

Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συμβάλει με ποσό ύψους έως και 20 000 000 € ετησίως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον κόμβο.

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Η πύλη περιέχει πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά έργα. Τη δημιουργία της έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και τη διαχείριση της πύλης εάν το επιθυμούν.

Σκοπός και δομή

Σκοπός της πύλης είναι η ενημέρωση δυνητικών επενδυτών σχετικά με έργα που χρειάζονται επενδυτές, η ευρύτερη προβολή των έργων αυτών και, ως εκ τούτου, η συμβολή στην αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στην πύλη θα περιέχονται έργα για αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό: τα έργα που εμφανίζονται στην πύλη δεν έχουν προεπιλεγεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή από ενωσιακά προγράμματα.

Γιατί είναι απαραίτητα ο κόμβος και η πύλη;

Ο κύριος λόγος για τη δημιουργία συμβουλευτικού κόμβου και πύλης είναι η θεωρούμενη έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με επενδυτικά έργα.

Επιπλέον, δεν μπορούν όλοι οι φορείς υλοποίησης έργων να διαρθρώνουν έργα έτσι ώστε να προσελκύουν επενδυτές και ιδίως επενδυτές από άλλα κράτη μέλη. Ομοίως, δεν είναι όλα τα έργα διαρθρωμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων μέσων και ταμείων της ΕΕ.

Ο κόμβος και η πύλη είναι εργαλεία σχεδιασμένα για την κάλυψη αυτών των κενών.