Για να μπορέσουν να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα επονομαζόμενα «κριτήρια σύγκλισης». Πρόκειται για οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και ονομάζονται επίσης «κριτήρια του Μάαστριχτ». 

Την τελική απόφαση σχετικά με την ένταξη μιας χώρας στη ζώνη του ευρώ λαμβάνει το Συμβούλιο της ΕΕ, με βάση πρόταση της Επιτροπής και μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν το ευρώ, εκτός από τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που μπορούν να επικαλεστούν τις λεγόμενες «ρήτρες εξαίρεσης» των Συνθηκών της ΕΕ, βάσει των οποίων εξαιρούνται από την υιοθέτηση του ευρώ. Οι δύο αυτές χώρες μπορούν ωστόσο να κάνουν αίτηση για ένταξη στη ζώνη του ευρώ αν το αποφασίσουν.

Σήμερα η ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

Βασικά στοιχεία σχετικά με το ευρώ

  • το ευρώ αποτελεί σήμερα το νόμισμα 19 κρατών μελών και χρησιμοποιείται από περίπου 337,5 εκατ. πολίτες της ΕΕ
  • το ευρώ καθιερώθηκε ως λογιστικό νόμισμα σε 11 κράτη μέλη την 1η Ιανουαρίου 1999
  • τα χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ άρχισαν να κυκλοφορούν την 1η Ιανουαρίου 2002