Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη καταργώντας τους φραγμούς που την εμποδίζουν.

Η ΕΕ υποστηρίζει την κινητικότητα βοηθώντας την επικοινωνία μεταξύ όσων αναζητούν εργασία και των εργοδοτών, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των ευρωπαίων μετακινούμενων εργαζομένων και να συμβάλει στον συντονισμό της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ

  • 6,9 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ
  • υπάρχουν πάνω από 1,1 εκατομμύριο διασυνοριακοί ή μεθοριακοί εργαζόμενοι, δηλ. πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από αυτήν όπου κατοικούν

Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής

1. Αναμόρφωση του EURES, του ευρωπαϊκού δικτύου δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης

Στόχος της αναμόρφωσης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη EURES και να γίνει ευκολότερος ο εντοπισμός τους. Επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της υποστήριξης που παρέχεται για την αναζήτηση εργασίας και την πρόσληψη προσωπικού σε όλη την Ευρώπη, καθώς και η καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση εργοδοτών και ατόμων που αναζητούν εργασία.

Κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε τους νέους κανόνες στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

2. Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατά της αδήλωτης εργασίας

Προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η νέα πλατφόρμα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Στο μέλλον, η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της επιμόρφωσης προσωπικού από τα διάφορα κράτη και για τη διεξαγωγή κοινών διασυνοριακών επιθεωρήσεων.

Η απόφαση για τη δημιουργία της πλατφόρμας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Μαρτίου 2016. Η πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί επισήμως τον Μάιο του 2016.

3. Καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την απόσπαση των εργαζομένων

Η οδηγία για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων έχει στόχο να προωθήσει τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων, να διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και να καταπολεμήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ. Επιχειρεί να βελτιώσει την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, χωρίς να τους τροποποιεί.

Η οδηγία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2014. Η οδηγία άρχισε να ισχύει μετά την έκδοσή της. Τα κράτη μέλη οφείλουν πλέον να τη μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 18 Ιουνίου 2016.