Μετεγκατάσταση των οργανισμών της ΕΕ με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 22 Ιουνίου, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), οι 27 ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν τη διαδικασία μετεγκατάστασης των οργανισμών της ΕΕ που βρίσκονται επί του παρόντος στο ΗΒ. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Ενημερωτικό γράφημα - Brexit: μετεγκατάσταση των οργανισμών της ΕΕ που εδρεύουν στο ΗΒ

Ενημερωτικό γράφημα - Μετεγκατάσταση των δύο οργανισμών της ΕΕ που εδρεύουν στο ΗΒ

Πώς λειτουργεί η διαδικασία μετεγκατάστασης;

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής:

 1. προσφορές από τα κράτη μέλη για τη φιλοξενία ενός ή και των δύο οργανισμών, οι οποίες υπεβλήθησαν έως τις 31 Ιουλίου 2017
 2. αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή με βάση τα συμπεφωνημένα κριτήρια που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2017
 3. πολιτική συζήτηση με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) (άρθ. 50) της 17ης Οκτωβρίου 2017
 4. απόφαση των 27 κρατών μελών με ψηφοφορία στο περιθώριο της συνόδου του ΣΓΥ (άρθρο 50) στις 20 Νοεμβρίου 2017

1. Προσφορές για τη φιλοξενία των οργανισμών

Υποβλήθηκαν 8 προσφορές για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και 19 προσφορές για τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

2. Κριτήρια αξιολόγησης

Στις 22 Ιουνίου, οι 27 ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ως προς 6 κριτήρια:

 • εξασφάλιση ότι ο οργανισμός θα είναι σε λειτουργία κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
 • προσβάσιμη τοποθεσία
 • σχολεία για τα παιδιά του προσωπικού του οργανισμού
 • πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους/τις συζύγους και τα παιδιά των εργαζομένων
 • επιχειρησιακή συνέχεια
 • γεωγραφική ισορροπία

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση των προσφορών με βάση τα 6 κριτήρια που συμφωνήθηκαν από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποιοι οργανισμοί της ΕΕ εδρεύουν επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο οργανισμούς εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι δύο βρίσκονται στο Λονδίνο.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) που ιδρύθηκε το 1995 είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων στην ΕΕ.

Έχει καθοριστικό ρόλο για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς φαρμάκων στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα κύρια καθήκοντα του ΕΜΑ περιλαμβάνουν τα εξής:

 • διευκόλυνση της ανάπτυξης φαρμάκων και της πρόσβασης σε αυτά
 • αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια κυκλοφορίας
 • παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
 • παροχή πληροφοριών στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στοχεύει στην εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνεπούς προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Οι γενικοί στόχοι της είναι οι εξής:

 • η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ
 • η διαφύλαξη της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού τομέα

Το κύριο καθήκον της ΕΑΤ είναι η συμβολή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις τραπεζικές δραστηριότητες.

Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων έχει ως στόχο να παράσχει ένα ενιαίο σύνολο εναρμονισμένων κανόνων προληπτικής εποπτείας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλη την ΕΕ. Αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταθετών, των επενδυτών και των καταναλωτών.

Η ΕΑΤ έχει επίσης εντολή να αξιολογεί τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, μέσω της εκπόνησης τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνων και μέσω της διενέργειας πανευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.