Η εμπορική πολιτική της ΕΕ

Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πάνω από 30 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές εκτός της ΕΕ. Το 90% της μελλοντικής παγκόσμιας ανάπτυξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Για τον λόγο αυτόν, το εμπόριο αποτελεί φορέα ανάπτυξης και βασική προτεραιότητα για την ΕΕ.

Το Συμβούλιο είναι προσηλωμένο σε ένα ισχυρό και πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Η υπεύθυνη εμπορική πολιτική της ΕΕ συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο διαφάνειας και αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις του εμπορίου και των ανοικτών αγορών.

Η εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ, και όχι τα κράτη μέλη, νομοθετεί για εμπορικά ζητήματα και συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Αν η συμφωνία καλύπτει ζητήματα μικτής ευθύνης, το Συμβούλιο μπορεί να τη συνάψει μόνο μετά την επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη.

Ενεργώντας από κοινού, με μια φωνή, στην παγκόσμια σκηνή, αντί να ακολουθεί πολλαπλές ξεχωριστές εμπορικές στρατηγικές, η ΕΕ αναλαμβάνει ισχυρή θέση όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο.

Η ΕΕ διαχειρίζεται τις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες μέσω εμπορικών συμφωνιών. Οι συμφωνίες αυτές σχεδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργούν καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες και να υπερβαίνουν τους φραγμούς στο εμπόριο.

Η ΕΕ επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πωλούνται σε εύλογες και δίκαιες τιμές στην ΕΕ, ανεξαρτήτως προέλευσης. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ υπό μορφήν μέσων εμπορικής άμυνας είναι ένας τρόπος προστασίας των παραγωγών της ΕΕ από ζημίες και ένας τρόπος αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού ξένων εταιρειών υπό μορφήν πρακτικών ντάμπινγκ και επιδοτήσεων.