Η ΕΕ ενθαρρύνει την απασχόληση των νέων μέσω μέτρων όπως η βοήθεια στους νέους κάτω των 25 ετών ώστε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και να βρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας.

Η ανεργία των νέων στην ΕΕ των 28: στοιχεία και αριθμοί, Απρίλιος 2017

 • 3,9 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2017
 • η ανεργία των νέων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 475.000 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2016
 • τον Φεβρουάριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ ήταν 17,3% έναντι 19,3% τον Φεβρουάριο του 2016
 • οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας των νέων μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι μεγάλες: από 6,6% στη Γερμανία έως σχεδόν 45,2% στην Ελλάδα, 41,5% στην Ισπανία και 35,2% στην Ιταλία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat)

4 μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης των νέων

 • προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία: για να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών προσφέρονται απασχόληση καλής ποιότητας, συνεχής εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που αποφοιτούν ή καθίστανται άνεργοι
 • πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη των νέων σε περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας ξεπερνά το 25%
 • άσκηση και μαθητεία υψηλής ποιότητας: για τη βελτίωση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία
 • κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: για να είναι ευκολότερη η εξεύρεση εργασίας, άσκησης ή μαθητείας για τους νέους Ευρωπαίους σε άλλη χώρα της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα κατά της ανεργίας των νέων

Κατά τη σύνοδό του στις 27-28 Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει το επείγον πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Στις αποφάσεις του περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • επιτάχυνση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων με παροχή χρηματοδότησης κατά την αρχική φάση
 • επιτάχυνση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»
 • ενίσχυση της κινητικότητας των νέων και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να δαπανήσουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων το 2014 και το 2015 αντί για την περίοδο 2014-2020, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι τα μη δαπανηθέντα κεφάλαια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη στήριξη της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, αλλά και σε τομείς ανάπτυξης, όπως η καινοτομία και η έρευνα.

Διευκόλυνση των νέων στην εξεύρεση απασχόλησης πέραν των συνόρων

Οι ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» και το «Erasmus +», που επίσης προωθούν τη διασυνοριακή επαγγελματική κατάρτιση.

Δίκτυο EURES

Το δίκτυο EURES παρέχει επί του παρόντος πρόσβαση σε περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, 300.000 βιογραφικά σημειώματα και σχεδόν 9.000 εγγεγραμμένους εργοδότες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν μέρος των κονδυλίων τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη προγραμμάτων διασυνοριακής κινητικότητας.

Μαθητεία

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή το ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση. Στόχος του είναι να διασυνδέσει τον ιδιωτικό τομέα, τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία μαθητείας υψηλής ποιότητας.