Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • 18/03/2016
 • 16:45
 • Δελτίο τύπου
 • 143/16
 • Οικονομικά & δημοσιονομικά
 • Απασχόληση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές υποθέσεις & διεθνείς σχέσεις
 • Εσωτερικές υποθέσεις

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την συνολική στρατηγική του για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Κάποια στοιχεία της κοινής μας ευρωπαϊκής απάντησης έχουν σήμερα υλοποιηθεί και παράγουν αποτελέσματα. Οι εργασίες επί άλλων στοιχείων προωθούνται επιμελώς προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Προτεραιότητα θα εξακολουθήσει να αποτελεί η αποκατάσταση του ελέγχου των εξωτερικών μας συνόρων.

2. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 7ης Μαρτίου και στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης με την Τουρκία και της επέκτασής του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί:

 • να προχωρήσουν οι εργασίες όσον αφορά τα κέντρα πρώτης υποδοχής έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα κέντρα πρώτης υποδοχής και να αυξηθούν οι διαθέσιμες σε αυτά ικανότητες υποδοχής είναι σκόπιμο να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές, με την πλήρη συνδρομή της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς τις ελληνικές δομές ασύλου·
 • να αξιοποιηθούν όλα τα δυνατά μέσα προς στήριξη των ικανοτήτων της Ελλάδας για την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας και της Συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας από την 1η Ιουνίου 2016. Τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένα να παράσχουν τα αναγκαία μέσα στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων και συνοριοφύλακες, εμπειρογνώμονες στον τομέα του ασύλου και διερμηνείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συντονίσει όλη την αναγκαία στήριξη προς την Ελλάδα, για την πλήρη εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, και να εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο. Η Επιτροπή θα συντονίσει και θα οργανώσει από κοινού με τα κράτη μέλη και τους φορείς τις αναγκαίες δομές στήριξης ώστε η δήλωση να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. H Επιτροπή θα υποβάλει τακτικά στο Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της.
 • να παρασχεθεί στήριξη έκτακτης ανάγκης ως συνδρομή στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Η ταχεία έκδοση του κανονισμού σχετικά με τη στήριξη έκτακτης ανάγκης αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που κατέθεσε η Επιτροπή θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση. Καλούνται τα κράτη μέλη να προβούν σε άμεσες πρόσθετες συνεισφορές στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας καθώς και να παράσχουν διμερή ανθρωπιστική βοήθεια·
 • να επιταχυνθεί η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τον αριθμό των προσφορών, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου, τα κράτη μέλη πρέπει σύντομα να προσφέρουν περισσότερες θέσεις, σύμφωνα με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.

3.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επόμενα επιχειρησιακά βήματα στη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της μετανάστευσης», ιδίως ως προς το πώς μπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτη αίτηση ασύλου μετανάστη που μεταβαίνει από την Τουρκία στην Ελλάδα, βάσει της αρχής της «πρώτης χώρας ασύλου» ή της «ασφαλούς τρίτης χώρας» που προβλέπει το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας δεν συνεπάγεται νέες δεσμεύσεις των κρατών μελών από άποψη μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.

5. Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι αναμένει από την Τουρκία να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα σε θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης.

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη στήριξή του προς την Ιορδανία και τον Λίβανο. Ζητεί να εκταμιευθούν ταχέως οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και να λάβουν οριστική μορφή τα σύμφωνα της ΕΕ για την ενίσχυση της στήριξης προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στις δύο χώρες.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

8. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παρουσιάσει στην σύνοδό του τον Ιούνιο συγκεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο την ταχεία κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης προς στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, των υποδομών ζωτικής σημασίας και της κοινωνικής συνοχής στις χώρες της Νότιας Γειτονίας και των Δυτικών Βαλκανίων.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρίσκεται σε εγρήγορση όσον αφορά ενδεχόμενες νέες οδούς για τους παράτυπους μετανάστες και ζητεί να ληφθούν όλα τα μέτρα που μπορούν να καταστούν απαραίτητα εν προκειμένω. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ζωτικής σημασίας η καταπολέμηση των παράνομων διακινητών παντού και με κάθε πρόσφορο μέσον. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να στηρίξει την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας, ως μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, μεταξύ άλλων, έπειτα από αίτημά της, για την αποκατάσταση της σταθερότητας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη διαχείριση της μετανάστευσης στην κεντρική Μεσόγειο.

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τα προηγούμενα συμπεράσματά του σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της συνολικής στρατηγικής και εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο επί της προτάσεως για Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία είναι σκόπιμο να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα προχωρήσουν επίσης οι εργασίες σχετικά με τη μελλοντική αρχιτεκτονική της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού του Δουβλίνου.

II. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

11. Με σκοπό να καθοδηγήσει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τους κατά προτεραιότητα τομείς πολιτικής της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης: αναζωογόνηση των επενδύσεων, συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας και εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Οι προτεραιότητες αυτές θα αποτυπωθούν στα προσεχή εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης. Οι πολιτικές αυτές θα συμβάλουν στο να τεθεί η τρέχουσα ανάκαμψη σε περισσότερο βιώσιμη βάση και στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα και τονίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

12. Κατά την σύνοδό του τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα εγκρίνει επίσης θεματολόγιο όσον αφορά την εφαρμογή όλων των πτυχών της ενιαίας αγοράς, καθώς και την εφαρμογή των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά, την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, με σκοπό να αξιοποιηθούν πλήρως το αναξιοποίητο αναπτυξιακό και παραγωγικό δυναμικό.

13. Λόγω της δυσχερούς κατάστασης της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας παγκοσμίως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει ταχέως την ανακοίνωση της Επιτροπής με σκοπό να αναλάβει αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των αγροτών, ιδίως στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοίρειου κρέατος, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από την πτώση των τιμών. Καλεί την Επιτροπή να δράσει με ταχείς ρυθμούς βάσει των αποτελεσμάτων της συνόδου του Συμβουλίου (Γεωργία) της 14ης Μαρτίου. Θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτού του τόσο σημαντικού για την Ευρώπη τομέα.

15. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει συντόμως ανακοίνωση σχετικά με σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ. Εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει προτάσεις που θα παρέχουν αυξημένη ευελιξία στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και οι οποίες θα προβλέπουν τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ για τα υγειονομικά προϊόντα.

III. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την υποβολή από την Επιτροπή της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια καθώς και της ανακοίνωσης με τίτλο «Η πορεία μετά το Παρίσι». Προτρέπει τους νομοθέτες να εξακολουθήσουν τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ κατά προτεραιότητα με βάση τα προηγούμενα συμπεράσματά του και τις σχετικές στρατηγικές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπενθύμισε επίσης τη σημασία της πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης αγοράς ενέργειας. Με βάση την ανακοίνωση για το κλίμα, τονίζει την δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της και να αυξήσει το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014. Η προσαρμογή της νομοθεσίας με στόχο την εφαρμογή του πλαισίου αυτού παραμένει προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συντόμως όλες τις εναπομένουσες σχετικές προτάσεις προς τον σκοπό αυτόν για την ταχεία ενεργοποίηση της νομοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού, στις 22 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, και τονίζει την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να κυρώσουν την συμφωνία του Παρισιού το συντομότερο δυνατόν και εγκαίρως, ούτως ώστε να αποτελέσουν συμβαλλόμενα μέρη της μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ.