Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη φορολογική διαφάνεια

Συμβούλιο της ΕΕ
  • 11/10/2016
  • 12:35
  • Δελτίο τύπου
  • 567/16
  • Φορολογία
  • Οικονομικά & δημοσιονομικά
11/10/2016
Επαφές ΜΜΕ

François Head
Υπεύθυνος τύπου
+32 22816083
+32 475953807

«Το Συμβούλιο:

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος της ΕΕ για πιο δίκαιη, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική φορολόγηση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών σε όλη την ΕΕ·

2. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη σημασία της περαιτέρω βελτίωσης του ενωσιακού και του διεθνούς φορολογικού πλαισίου για την πρόληψη των διασυνοριακών καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων·

3. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής·

4. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, που αφορούν φορολογικές ρυθμίσεις και ανά χώρα εκθέσεις σε σχέση με φορολογικά θέματα πολυεθνικών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός·

5. ΖΗΤΕΙ την ανεύρεση επιλογών για περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών εντός της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω εξέτασης επιλογών εμπνευσμένων από τις εργασίες της Κοινής Διεθνούς Ειδικής ομάδας για την Ανταλλαγή Πληροφοριών και τη Συνεργασία του ΟΟΣΑ (JITSIC)·

6. ΘΕΩΡΕΙ επίκαιρες τις προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω των συνεργιών μεταξύ των δύο αυτών τομέων, και ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ να εργαστεί προς την ταχεία έγκρισή τους σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ·

7. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι χρειάζεται πιο αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις κατάλληλες νομικές διασφαλίσεις·

8. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει να αποφευχθεί η μεγάλης κλίμακας απόκρυψη κεφαλαίων που εμποδίζει την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να εξασφαλιστεί ότι οι ταυτότητες των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών, νομικών προσώπων ή νομικών μορφωμάτων είναι γνωστές·

9. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την πρωτοβουλία σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους, σύμφωνα με την οποία πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών, έχουν συμφωνήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών, νομικών προσώπων και νομικών μορφωμάτων και ΠΡΟΣΔΟΚΑ σε ταχεία διεθνή πρόοδο·

10. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους με βάση τις τρέχουσες εργασίες σε διεθνές επίπεδο·

11. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι, στη σύνοδο του Οκτωβρίου 2016, η G20 άκουσε αρχικές προτάσεις από τον ΟΟΣΑ και την Ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) σχετικά με τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής των διεθνών προτύπων για τη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους·

12. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την ανάγκη να αυξηθεί η εποπτεία των παραγόντων διευκόλυνσης και προώθησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και να εισαχθούν πιο αποτελεσματικά αντικίνητρα για τις δραστηριότητες αυτές·

13. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2016 δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την πλέον κατάλληλη προσέγγιση για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες μεσολαβητών που συνεργούν σε σχεδιασμούς φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής·

14. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει τις δυνατότητες για Κανόνες Υποχρεωτικής Γνωστοποίησης, εμπνευσμένους από τη δράση 12 του σχεδίου BEPS του ΟΟΣΑ, αντλώντας από τις εμπειρίες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, και ενδεχομένως να υποβάλει νομοθετική πρόταση το 2017·

15. ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να ξεκινήσει τον προβληματισμό σχετικά με τη δυνατότητα μελλοντικής ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών μεταξύ φορολογικών υπηρεσιών της ΕΕ·

16. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη στενής συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς εταίρους σχετικά με μια πιθανή παγκόσμια προσέγγιση για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα·

17. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την προώθηση αυστηρότερων προτύπων χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι έχουν ήδη αρχίσει τεχνικές εργασίες στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ομάδας για τον Κώδικα Δεοντολογίας, όσον αφορά τη Φορολογία των Επιχειρήσεων για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών τρίτων χωρών ο οποίος θα είναι έτοιμος το 2017, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των κριτηρίων για την εγγραφή δικαιοδοσιών στον κατάλογο και της διερεύνησης ενδεχόμενων αντιμέτρων·

18. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι σημαντική και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα μελλοντικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας·

19. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η βελτίωση της φορολογικής βεβαιότητας στην ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις με στόχο την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών (BEPS) και της φοροαποφυγής, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ένα σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον και κατάργηση της διπλής φορολόγησης, κυρίως με τη βελτίωση της επίλυσης των διαφορών και την επανεκκίνηση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ).»