Κώδικας συνόρων Σένγκεν: Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα

Συμβούλιο της ΕΕ
  • 07/03/2017
  • 10:40
  • Δελτίο τύπου
  • 113/17
  • Εσωτερικές υποθέσεις
07/03/2017
Επαφές ΜΜΕ

Veronica Huertas Cerdeira
Εκπρόσωπος τύπου (Εσωτερικές υποθέσεις, Αντιτρομοκρατικός συντονισμός)
+32 22814548
+32 470882199

Στις 7 Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν, για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων.

«Η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά μας σύνορα αποτελεί σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη και τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών μας. Οι συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα μας παράσχουν τα μέσα για την αντιμετώπιση των εν δυνάμει κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που συνιστούν οι επιστρέφοντες αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές.»

κ. Carmelo Abela, Υπουργός Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας

Η τροποποίηση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων, όλων των προσώπων, περιλαμβανομένων εκείνων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης (δηλαδή πολίτες της ΕΕ και μέλη της οικογένειάς τους που δεν είναι πολίτες της ΕΕ) όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα. Οι βάσεις δεδομένων βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι έλεγχοι περιλαμβάνουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και τη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD). Οι έλεγχοι θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να εξακριβώνουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμόζεται σε όλα τα εξωτερικά σύνορα (εναέρια, θαλάσσια και χερσαία σύνορα) τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο.

Ωστόσο, όταν η συστηματική έρευνα σε βάσεις δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας στα θαλάσσια ή τα χερσαία σύνορα, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να διεξάγουν μόνον στοχευμένους ελέγχους με χρήση βάσεων δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κινδύνους που συνδέονται με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών ή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Όσον αφορά τα εναέρια σύνορα, τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν μόνον στοχευμένους ελέγχους με χρήση βάσεων δεδομένων για μεταβατική περίοδο 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί έως και κατά 18 μήνες σε εξαιρετικές και συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν προβλήματα υποδομών που απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές.

Επόμενα στάδια

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να υπογράψουν τον εκδοθέντα κανονισμό. Το υπογεγραμμένο κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον κανονισμό για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Πρόκειται για μιαν απάντηση στην αύξηση των τρομοκρατικών απειλών και στην πρόσκληση του Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων του της 9ης και 20ής Νοεμβρίου 2015, για στοχευμένη αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος των «αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών».

Ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν ήδη να ελέγχουν συστηματικά, με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων, τους υπηκόους τρίτων χωρών κατά την είσοδο, για λόγους δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας, οι ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπουν τέτοιου είδους έλεγχο σε όλες τις βάσεις δεδομένων κατά την έξοδο. Εξάλλου, τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας υπόκεινται σε στοιχειώδη έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους. Η εν λόγω τροποποίηση θα ευθυγραμμίσει τις υποχρεώσεις διενέργειας συστηματικών ελέγχων τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και των προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Η τροποποίηση προβλέπει μεγαλύτερη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, της βάσης δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα και των εθνικών βάσεων δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια της ΕΕ και των πολιτών της.