Ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές: Το Συμβούλιο εγκρίνει νέους κανόνες για τη μείωση της χρηματοδότησης ένοπλων ομάδων

  • 03/04/2017
  • 10:15
  • Δελτίο τύπου
  • 181/17
  • Διεθνές εμπόριο & τελωνεία
03/04/2017
Επαφές ΜΜΕ

Maria Tomasik
Υπεύθυνη Τύπου
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Στις 3 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που αποσκοπεί να σταματήσει τη χρηματοδότηση ενόπλων ομάδων μέσω εμπορίου ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες.

Ο κανονισμός υποχρεώνει τις εταιρείες της ΕΕ να επιλέγουν υπεύθυνα τις εισαγωγές τους σε κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσό και να μεριμνούν ώστε οι αλυσίδες εφοδιασμού τους να μη συμβάλουν στη χρηματοδότηση ένοπλων συγκρούσεων. Αυτοί οι κανόνες «δέουσας επιμέλειας» θα καταστούν δεσμευτικοί από την 1 Ιανουαρίου 2021, αλλά οι εισαγωγείς καλούνται να τους εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό.

Ο κασσίτερος, το ταντάλιο, το βολφράμιο και ο χρυσός μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα ή κοσμήματα. Σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν συχνά καταναγκαστική εργασία για να εξορύσσουν αυτά τα ορυκτά, τα οποία μετά πωλούν για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Διασφαλίζοντας την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων, ο κανονισμός αποσκοπεί να τους στερήσει μια μείζονα πηγή εισοδήματος.

Ο κανονισμός επιβάλλει στις εταιρίες σαφείς υποχρεώσεις προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα για το ανάντη τμήμα της διαδικασίας παραγωγής, που περιλαμβάνει την εξόρυξη και τον εξευγενισμό των ορυκτών αυτών. Θα καλύπτεται τουλάχιστον το 95 % του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ σε μέταλλα και ορυκτά, ενώ εισαγωγείς μικρού όγκου θα απαλλάσσονται. Οι αρμόδιες αρχές θα διενεργούν ελέγχους για να εξασφαλίζουν ότι οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη δέουσα επιμέλεια.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα υλοποιήσει μια σειρά άλλων μέτρων για να τονώσει περαιτέρω τη δέουσα επιμέλεια εκ μέρους των μεγάλων και των μικρών ενωσιακών εταιρειών του σταδίου «κατάντη», δηλ. εκείνες που χρησιμοποιούν τα ορυκτά αυτά ως συστατικά για να παραγάγουν προϊόντα. Η Επιτροπή θα συντάξει επίσης ένα εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσδιορίζοντας τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ο κανονισμός βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του 2011, οι οποίες καθορίζουν το διεθνές σημείο αναφοράς για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο προκύπτει από συμφωνία που επιτεύχθηκε το Νοέμβριο του 2016 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψηφοφορία στην ολομέλεια στις 16 Μαρτίου 2017.