Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • 11/05/2017
  • 10:25
  • Δελτίο τύπου
  • 244/17
  • Εσωτερικές υποθέσεις
Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους Ουκρανούς πολίτες

Στις 11 Μαΐου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους Ουκρανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ για περίοδο διαμονής 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

«Η έκδοση του κανονισμού για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους Ουκρανούς πολίτες είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία θα βοηθήσει στη σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και της ΕΕ. Ακολουθεί την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων εκ μέρους της Ουκρανίας σε διάφορους τομείς όπως η μετανάστευση, η δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι εξωτερικές σχέσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πέραν τούτου, ο αναθεωρημένος μηχανισμός αναστολής που εγκρίθηκε πρόσφατα από την ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να αναστείλει την ελευθέρωση αυτή αν ανακύψουν σοβαρά ζητήματα μετανάστευσης ή ασφάλειας με την Ουκρανία»

Carmelo Abela, Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας   

Ο κανονισμός τροποποιεί επισήμως τον κανονισμό 539/2001, μεταφέροντας την Ουκρανία από το Παράρτημα I (χώρες οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν) στο Παράρτημα ΙΙ (χώρες των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης). Οι Ουκρανοί πολίτες που κατέχουν βιομετρικό διαβατήριο και ταξιδεύουν στην ΕΕ για διάστημα έως και 90 ημερών για επιχειρηματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς λόγους δεν θα χρειάζονται πλέον θεώρηση εισόδου.

Τα μέτρα αυτά δεν θα ισχύουν για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα που προσαρτώνται στις Συνθήκες της ΕΕ. Το καθεστώς θεωρήσεων στα εν λόγω κράτη μέλη εξακολουθεί να υπόκειται στην εθνική τους νομοθεσία.

Επόμενα στάδια

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να υπογράψουν τον εκδοθέντα κανονισμό. Το κείμενο θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ουκρανία πληρούσε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης του σχεδίου ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων και συνεπώς μπορούσε να εξαιρεθεί από την υποχρέωση θεώρησης. Στις 20 Απριλίου 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους κατόχους ουκρανικών διαβατηρίων. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης στις 28 Φεβρουαρίου 2017.