Φωτογραφίες και βίντεο της συνόδου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, 3 Φεβρουαρίου 2017