Εσωτερικές υποθέσεις

Η σελίδα αυτή σας προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των τελευταίων και των προσεχών συνεδριάσεων και συνόδων, των δελτίων τύπου και των πολιτικών που σχετίζονται με τις εργασίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων.

Σχετικές συνεδριάσεις

European Council

International Summit

Justice and Home Affairs Council

Παρελθούσες συνεδριάσεις

Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 6-7 Ιουλίου 2017 στο Τάλιν (Εσθονία)
Την Πέμπτη 8 Ιουνίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης ενέκριναν θέσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης εξέτασαν από κοινού τα ζητήματα της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο και της προστασίας των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, οι υπουργοί Εσωτερικών επικεντρώθηκαν σε ζητήματα μετανάστευσης, ασύλου καθώς και στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών. Το Συμβούλιο συμφώνησε επί γενικής προσέγγισης για το σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) της ΕΕ.

Προπαρασκευαστικά όργανα

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση
Τελευταία αναθεώρηση στις 24/03/2015