Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 2017.

Kui ei ole märgitud teisiti, on teabe taasesitamine lubatud juhul, kui viidatakse selle allikale.

Kui teksti- või multimeediateabe (heli, pildi, tarkvara, jne) taasesitamiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab selline luba ülalmainitud üldise loa ja määrab täpselt kõik kasutuspiirangud.

Veebisaidi PRADO jaotise autoriõiguse piirangud

Te ei tohi mingil juhul:

  • PRADO jaotises sisalduvaid mis tahes materjale levitada, kasutada või teha neist koopiaid või neid muul viisil paljundada, välja arvatud juhul, kui see on allpool otseselt lubatud või kui nõukogu peasekretariaat on selleks loa andnud
  • müüa, laenata, rentida, liisida, uuesti litsentsida, all-litsentsida, edastada, levitada, taaslevitada või anda osaajaliseks kasutamiseks PRADO jaotist või selle osa, ega "raamida” või "peegeldada” PRADO jaotisel sisalduvat või sellelt kättesaadavat materjali või teenuseid ühelgi muul serveril või internetipõhisel seadmel ilma nõukogu peasekretariaadi otsese eelneva kirjaliku loata; käesolevaga antakse luba luua internetilinke PRADO lehekülgedele; sellise lingi avaldamiseks ei ole teil vaja nõukogu peasekretariaadi täiendavat luba
  • kustutada, teisendada, parandada või muul viisil lubamatult muuta PRADO jaotises sisalduvaid või seal esitatud mis tahes pealkirju, kaubamärke, autoriõiguse ja piiratud õiguse klausleid või varaliste õiguste kirjeldust või mis tahes litsentsilepingut
  • otsida, koguda või panna kokku mis tahes materjali muuks kui ametlikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks
  • otsida, koguda või panna kokku muid kasutajaid puudutavaid andmeid või teavet, sealhulgas e-posti aadresse ilma nende nõusolekuta