Juriidiline märkus

Sellel veebisaidil avaldatud teabe suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse eeskirju, autoriõigust ja nõukogu vastutust välistavat klauslit.

Selle saidi kasutamine või sellelt päringu sooritamine nõuab täielikku nõustumist allpool esitatud üldtingimustega.

Isikuandmete kaitsmine

Nõukogu kohustub austama eraelu puutumatust. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel nõukogus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001, milles määratletakse põhimõtted ja kohustused, millest tuleb Euroopa institutsioonides isikuandmete töötlemisel kinni pidada, ning nõukogu 13. septembri 2004. aasta otsusel 644/2004, milles sätestatakse nõukogu osas täiendavad andmekaitse rakenduseeskirjad.

„Isikuandmed” – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt kindlaks teha, eelkõige identifitseerimisnumbri põhjal või ühe või mitme talle iseloomuliku tunnuse põhjal.

Põhimõtteliselt ei nõua juurdepääs nõukogu veebisaidil olevale või selle kaudu kättesaadavale teabele kasutaja poolt mis tahes isikuandmete sisestamist. Teatud online-teenuste kasutamiseks, näiteks nõukogu külastuse taotlemiseks või küsimuse saatmiseks, võidakse teil siiski paluda vormi täitmise käigus sisestada enda kohta teavet, näiteks kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, elukutse, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber või kodakondsus). Nõukogu kogub selliseid isikuandmeid ainult iga online-teenuse kohta kindlaksmääratud konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral.

Iga konkreetse online-teenuse puhul avaldatakse andmete haldaja (teie isikuandmete haldamise eest vastutava isiku) kohta käivad andmed teenust pakkuva talituse isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses ja/või andmetöötlustoimingute avalikus registris, mida peab vastava institutsiooni andmekaitseametnik.

Veebisaidi PRADO jaotises kuvatakse vaid näidisdokumendid (või nende osad), mille osalev riik (dokumendi omanik) on ametlikult andnud internetis avaldamiseks. Kui selleks ei ole vajadust, siis tõelisi isikuandmeid ei kasutata. Isikuandmete ja puutumatuse kaitse tagamiseks tagatakse ehtsate dokumentide (erinevalt näidistest) kasutamisel võimaluste piires, et ükski andmeosa, mille abil võib isikut tuvastada, ei oleks loetav, välja arvatud juhul, kui üksikud andmeosad on kasutamise objektideks.

Oma õiguste kasutamiseks või lisateabe hankimiseks võite esitada taotluse otse vastutavale andmete haldajale. Samuti võite pöörduda nõukogu andmekaitseametniku poole, et küsida arvamust teid puudutavate või teie tehtud andmetöötlustoimingute kohta. Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisega on teie õigusi rikutud, on teil võimalik esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile, kes on sõltumatu järelevalveorgan.

Mõnikord on sellel veebisaidil lingid teistele veebisaitidele. Kuna nõukogul puudub kontroll selliste saitide üle, soovitame teil tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse poliitikaga.

Küpsised

See veebisait kasutab Google Analyticsit, Google Inc. pakutavat veebi analüüsimise teenust, mis aitab analüüsida selle saidi kasutamist, ja Site Improve’i, et tuvastada ja parandada juurdepääsetavusega seotud vead. Lisateabe saamiseks vaadake meie lehekülge küpsistega seotud põhimõtete kohta.

Õigusliku vastutuse välistamise klausel

Nõukogu on loonud selle veebisaidi, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele, mis on seotud tema tegevusega ja nõukogu poliitikaga üldiselt. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Siiski ei võta nõukogu endale veebisaidil sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustust. Siinne teave:

  • on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse eriomase olukorra käsitlemiseks
  • ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane
  • võib sisaldada linke veebisaitidele, mille üle nõukogu talitustel puudub kontroll ning mille eest nõukogu ei võta endale mingit vastutust
  • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks peaksite alati pöörduma vastava kvalifikatsiooniga asjatundjate poole).

Samuti tuleks meeles pidada, et pole võimalik tagada, et veebisaidil avaldatud dokument vastab täpselt ametlikult vastu võetud tekstile. Autentseteks loetakse ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilises väljaandes avaldatud Euroopa Liidu õigusakte.

Meie eesmärk on vähendada tehnilistest vigadest tulenevaid häireid. Samas võib osa meie veebisaidil leiduvast teabest olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud, ning seetõttu ei saa välistada nendest probleemidest tulenevaid katkestusi või muid mõjutusi. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada. Nõukogu ei võta endale siiski vastutust käesoleva veebisaidi kasutamisest tuleneda võiva otsese või kaudse kahju eest.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata nõukogu vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes või Euroopa õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada nõukogu vastutust juhtudel, mille puhul ei ole ELi toimimise lepingu artikli 340 alusel võimalik vastutust välistada.