ELi Nõukogu on üks juriidiline isik, kuid tuleb kokku 10 eri koosseisus, sõltuvalt arutlusel olevast teemast.

Nõukogu koosseisude vahel puudub hierarhia, kuigi üldasjade nõukogul on eriline koordineeriv roll ja ta vastutab institutsiooniliste, haldus- ja horisontaalküsimuste eest. Välisasjade nõukogul on samuti eriline pädevus.

Ükskõik milline nõukogu 10 koosseisust võib võtta vastu teise koosseisu pädevusse kuuluva akti. Seetõttu ei mainita ühegi nõukogu poolt vastu võetud seadusandliku akti puhul koosseisu.

Nõukogu istungid

Nõukogu istungitel osalevad kõikide liikmesriikide esindajad ministrite tasandil. Osalejateks võivad seega olla ministrid või riigisekretärid. Neil on õigus oma riigi valitsuse nimel kohustusi võtta ja hääletada. Nõukogu istungitel kutsutakse osalema ka asjaomaste valdkondade eest vastutavad Euroopa Komisjoni volinikud. Euroopa Keskpank kutsutakse osalema siis, kui ta on algatanud seadusandliku menetluse.

Hääletussüsteem

Nõukogu tavapärane hääletamismeetod on kvalifitseeritud häälteenamus, mida kasutatakse ligikaudu 80% ELi õigusaktide puhul

Istungeid juhatab nõukogu kuuekuulist eesistumist teostava liikmesriigi minister. Erandiks on välisasjade nõukogu, mille eesistujaks on tavaliselt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Nõukogu teeb oma otsused liht- või kvalifitseeritud häälteenamuse teel või ühehäälselt, sõltuvalt tehtavast otsusest.

Nõukogu saab hääletada üksnes siis, kui kohal on nõukogu liikmete enamus. 

Avalikud istungid

Nõukogu istungid on avalikud seadusandlike aktide ettepanekute arutamisel või nende üle hääletamisel. Nendel juhtudel hõlmab istungi päevakord „seadusandlike arutelude” osa. Esimesed arutelud oluliste muude kui seadusandlike ettepanekute üle on samuti avalikud.

Nõukogu korraldab korrapäraselt ka avalikke mõttevahetusi ELi ja selle kodanike huve mõjutavates olulistes küsimustes. Mõttevahetus üldasjade nõukogu 18 kuu programmi ja nõukogu muude koosseisude prioriteetide üle, samuti mõttevahetus komisjoni viie aasta programmi üle on avalikud.