Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN)

ELi Nõukogu

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu vastutab ELi poliitika eest kolmes põhivaldkonnas: majanduspoliitika, maksuküsimused ja finantsteenuste reguleerimine.

Kuidas ECOFINi nõukogu töötab?

ECOFINi nõukogusse kuuluvad kõikide liikmesriikide majandus- ja rahandusministrid. Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

ECOFINi nõukogu tuleb kokku ka eriistungiteks, millel osalevad liikmesriikide eelarve eest vastutavad ministrid ning Euroopa Komisjoni eelarve ja finantsplaneerimise volinik, et koostada ELi iga-aastane eelarve.

ECOFINi nõukogu istungid toimuvad üldiselt kord kuus.

Majandus- ja rahanduspoliitikast

Eurorühm

Eurorühm – euroala riikide ministrite mitteametlik kohtumine, millel arutatakse euroga seotud küsimusi

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) vastutusalasse kuuluvad majanduspoliitika, maksuküsimused, finantsturud ja kapitali liikumine ning majandussuhted ELi mittekuuluvate riikidega.

Samuti koostab kõnealune nõukogu ELi iga-aastase eelarve ning hoolitseb ühisraha euroga seonduvate õiguslike ja praktiliste aspektide eest.

ECOFINi nõukogu koordineerib liikmesriikide majanduspoliitikat, edendab nende majanduslike näitajate lähenemist ja teostab järelevalvet nende eelarvepoliitika üle.

ECOFIN koordineerib ka ELi seisukohti selliste rahvusvahelisel tasandil toimuvate kohtumiste jaoks nagu G20, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kohtumised. Samuti vastutab ta kliimamuutuste vastaseid meetmeid käsitlevate rahvusvaheliste läbirääkimiste finantsaspektide eest.

Eesti eesistumisperioodi prioriteedid

Eesistujariik Eesti keskendub käibemaksusüsteemi ajakohastamisele. Eesti töötab selle nimel, et saavutada poliitiline kokkulepe e-väljaandeid ja üldise pöördmaksustamise mehhanismi käsitlevate õigusaktide eelnõude suhtes. Samuti püütakse jõuda kokkuleppele e-kaubanduse käibemaksusüsteemi käsitleva ettepaneku põhielementides. Eesistujariik alustab arutelusid ka lõplikku käibemaksusüsteemi ja vähendatud maksumäärasid käsitlevate ettepanekute üle.

Eesistujariik Eesti kavatseb analüüsida komisjoni esitatud kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamist ja valmistada ette nõukogu järeldused.

Tehes edasi tööd riski vähendamise paketiga, paneb eesistujariik Eesti aluse ka hoiuste tagamise süsteemi rajamisele. Eesti kavatseb jõuda poliitilisele kokkuleppele Euroopa Parlamendiga riski vähendamise paketi kiireloomulisemates küsimustes. Paketi ülejäänud osade suhtes kavatseb ta saavutada nõukogus üldise lähenemisviisi. Eesti jätkab oma eesistumisperioodil tööd Euroopa hoiuste tagamise süsteemi eelnõuga.

Eesistujariik Eesti pöörab tähelepanu ka börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate määruse läbivaatamisest tulenevatele ettepanekutele. Eesistujariik teeb tööd ettepanekuga finantsvahendajatele maksustamise vältimise skeemide avaldamise kohta ja kavatseb täiendada ELi ühist nimekirja koostööd mitte tegevatest kolmandatest riikidest.

2018. aasta ELi eelarve osas kavatseb eesistujariik Eesti saavutada ulatusliku ja õigeaegse kokkuleppe, mille puhul võetakse arvesse ELi vajadusi ja tagatakse poliitika rakendamine.

Koostöös järgmise eesistujariigi Bulgaariaga koostab eesistujariik Eesti majanduspoliitika kalendri uueks Euroopa poolaasta tsükliks.