Keskkonna nõukogu

ELi Nõukogu

Keskkonna nõukogu vastutab ELi keskkonnapoliitika eest, sealhulgas keskkonnakaitse, ressursside mõistliku kasutamise ja inimeste tervise kaitse eest. Keskkonna nõukogu tegeleb ka rahvusvaheliste keskkonnaküsimustega, eelkõige kliimamuutuste valdkonnas.

Kuidas keskkonna nõukogu töötab?

Keskkonna nõukogusse kuuluvad ministrid, kes vastutavad konkreetselt keskkonnaga seotud küsimuste eest. Euroopa Komisjoni esindavad istungitel nii keskkonnavolinik kui kliimameetmete volinik.

Keskkonna nõukogu istungid toimuvad umbes neli korda aastas.

Keskkonnapoliitikast

Poliitikakujundaja rollis vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga selliste ambitsioonikate keskkonnaalaste õigusaktide vastuvõtmise eest, mille abil kaitstakse looduslikke elupaiku, hoitakse õhk ja vesi puhtad, tagatakse jäätmete nõuetekohane kõrvaldamine, suurendatakse teadmisi toksiliste kemikaalide kohta ja aidatakse ettevõtjatel liikuda keskkonnasäästliku majanduse suunas.

Samuti tagab nõukogu selle, et keskkonnaaspektid integreeritakse nõuetekohaselt muudesse ELi poliitikasuundadesse, näiteks tööstus-, põllumajandus-, transpordi-, energia- ja teenuste poliitikasse.

Rahvusvahelisel tasandil püüavad EL ja selle liikmesriigid tagada, et ELi keskkonnastandardid kajastuksid rahvusvahelistes keskkonna- ja kliimamuutustealastes kokkulepetes. Sellega seoses vastutab nõukogu rahvusvaheliste konverentside ja kliimamuutusi käsitlevate läbirääkimiste jaoks ELi seisukohtade ettevalmistamise eest.

Keskkonna nõukogu prioriteedid Slovakkia eesistumise ajal

Keskkonna nõukogu tegevus Slovakkia eesistumise ajal keskendub vähese CO2-heitega majandusele, tuginedes aruteludele heitkogustega kauplemise süsteemi sektori läbivaatamise ettepanekute üle. Nõukogu teeb tööd ka teiste heitkoguseid käsitlevate ettepanekutega: nendes valdkondades, mida heitkogustega kauplemise süsteem ei hõlma, ning seoses maakasutusest, maakasutuse muutumisest ja metsandusest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega.

Kliimamuutuste valdkonnas on eesistujariigi üks prioriteete Pariisi kliimakokkuleppe ratifitseerimise järelmeetmed. Samuti teeb eesistujariik tööd ettepanekutega, mis käsitlevad üleminekut ringmajandusele.