Keskkonna nõukogu (ENVI)

ELi Nõukogu

Keskkonna nõukogu vastutab ELi keskkonnapoliitika eest, sealhulgas keskkonnakaitse, ressursside mõistliku kasutamise ja inimeste tervise kaitse eest. Keskkonna nõukogu tegeleb ka rahvusvaheliste keskkonnaküsimustega, eelkõige kliimamuutuste valdkonnas.

Kuidas keskkonna nõukogu töötab?

Keskkonna nõukogusse kuuluvad ministrid, kes vastutavad konkreetselt keskkonnaga seotud küsimuste eest. Euroopa Komisjoni esindavad istungitel nii keskkonnavolinik kui kliimameetmete volinik.

Keskkonna nõukogu istungid toimuvad umbes neli korda aastas.

Keskkonnapoliitikast

Poliitikakujundaja rollis vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga selliste ambitsioonikate keskkonnaalaste õigusaktide vastuvõtmise eest, mille abil kaitstakse looduslikke elupaiku, hoitakse õhk ja vesi puhtad, tagatakse jäätmete nõuetekohane kõrvaldamine, suurendatakse teadmisi toksiliste kemikaalide kohta ja aidatakse ettevõtjatel liikuda keskkonnasäästliku majanduse suunas.

Samuti tagab nõukogu selle, et keskkonnaaspektid integreeritakse nõuetekohaselt muudesse ELi poliitikasuundadesse, näiteks tööstus-, põllumajandus-, transpordi-, energia- ja teenuste poliitikasse.

Rahvusvahelisel tasandil püüavad EL ja selle liikmesriigid tagada, et ELi keskkonnastandardid kajastuksid rahvusvahelistes keskkonna- ja kliimamuutustealastes kokkulepetes. Sellega seoses vastutab nõukogu rahvusvaheliste konverentside ja kliimamuutusi käsitlevate läbirääkimiste jaoks ELi seisukohtade ettevalmistamise eest.

Eesti eesistumisperioodi prioriteedid

Keskkonna nõukogu tegevus keskendub Eesti eesistumise ajal kestliku arengu tegevuskava 2030 algatustele. Peamiselt keskendutakse läbirääkimistele järgmiste seadusandlike ettepanekute üle, millega rakendatakse kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe eesmärke: HKSi direktiiv, jõupingutuste jagamist käsitlev määrus, LULUCFi määrus ning lennunduse HKSi ettepanek.

Samuti on eesistujariigi eesmärk edendada läbirääkimisi ringmajanduse paketti kuuluvate ettepanekute üle.