Liigu sisule
E-posti tellimus

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu teeb tööd eesmärgiga suurendada tööhõivet ning parandada elu- ja töötingimusi, samuti tagada kõrgetasemeline inimeste tervise kaitse ja tarbijakaitse ELis.

Kuidas tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu töötab?

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus tulevad kokku kõikide ELi liikmesriikide tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste eest vastutavad ministrid. Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

Tavaliselt toimub neli tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungit aastas. Kaks istungit pühendatakse tavaliselt üksnes tööhõive- ja sotsiaalpoliitikaga seotud teemadele.

Poliitikast seoses tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimustega

ELi tegevuse üldine eesmärk on parandada ELi kodanike elatustaset ja elukvaliteeti, eelkõige kvaliteetsete töökohtade abil ning sotsiaal- ja tervisekaitse ning tarbijate huvide kaitse kõrge taseme kaudu.

Tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas vastutab nõukogu iga-aastaste tööhõivesuuniste koostamise eest, mida liikmesriigid võtavad arvesse oma riiklikus poliitikas. Samuti võtab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga vastu õigusakte, mille eesmärk on parandada töötingimusi ning suurendada sotsiaalset kaasatust ja soolist võrdõiguslikkust.

Samal ajal kui liikmesriigid vastutavad täielikult oma tervishoiupoliitika kindlaksmääramise ning tervishoiuteenuste korraldamise ja pakkumise eest, võtab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga vastu selliseid õigusakte, mis on seotud inimelundite ja vere kvaliteedi ja ohutusega, patsientide õiguste kohaldamisega piiriüleses tervishoius ning ravimite ja meditsiiniseadmete kvaliteedi ja ohutusega.

Seoses tarbijakaitsega võtab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga vastu kogu ELi hõlmavaid eeskirju, mille eesmärk on tarbijate tervise kaitse ja ohutus, samuti nende majanduslike huvide kaitse.

Eesti eesistumisperioodi prioriteedid

Eesistujariik Eesti tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta. Eesistujariik kavatseb edendada arutelu samba poliitilisel tasandil heakskiitmise üle nõukogus.

Eesistujariik Eesti jätkab tööd sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate määruste ajakohastamise ja lihtsustamisega. Selleks, et inimestel oleks võimalik liikmesriikide vahel liikudes saada oma toetusi kiiremini kätte, on eesistujariigil kavas edendada liikmesriikidevahelist elektroonilist sotsiaalkindlustusandmete vahetamist.

Samuti kavatseb eesistujariik pidada edukaid läbirääkimisi töötajate lähetamise direktiivi üle.

Selleks et vähendada kokkupuudet kantserogeensete ainetega töökeskkonnas, peab eesistujariik oluliseks täiendavate ohtlike ainete piirnormide kehtestamist ELis. Sel eesmärgil kavatseb eesistujariik ühe prioriteedina muuta kantserogeenide ja mutageenide direktiivi.

Tervisega seonduvalt kavatseb eesistujariik Eesti arendada edasi liikmesriikidevahelist arutelu alkoholist põhjustatud kahju vähendamise üle. Selleks et luua vajalikud eeltingimused terviseandmete laiemaks kasutamiseks ja piiriüleseks liikumiseks ravi ning teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgil, peab eesistujariik oluliseks digitaalse ühtse turu põhimõtete rakendamist tervishoiusektoris.