Üldasjade nõukogu

ELi Nõukogu

Üldasjade nõukogu koordineerib Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamist. Ta vastutab ka mitmete eri poliitikasuundi hõlmavate valdkondade eest.

Kuidas üldasjade nõukogu töötab?

Üldasjade nõukokku kuuluvad peamiselt kõigi ELi liikmesriikide Euroopa asjade ministrid. Euroopa Komisjoni esindab sõltuvalt arutluse all olevast teemast tavaliselt institutsioonidevaheliste suhete volinik.

Üldasjade nõukogu istungid toimuvad kord kuus.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu vastutab ELi poliitilise suuna ja prioriteetide määramise eest

Üldasjade nõukogust

Üldasjade nõukogu vastutab kõigi nõukogu koosseisude töö järjepidevuse tagamise eest. Ta valmistab ette Euroopa Ülemkogu kohtumisi (ELi liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumised) ja tagab nendele järelmeetmete võtmise.

Üldasjade nõukogu vastutusalasse kuuluvad mitmed eri poliitikasuundi hõlmavad valdkonnad, muu hulgas ELi laienemine ja ühinemisläbirääkimised, mitmeaastase finantsraamistiku (ELi seitsmeaastane eelarvekava) vastuvõtmine, ühtekuuluvuspoliitika, ELi institutsioonilise ülesehitusega seotud küsimused ning Euroopa Ülemkogu poolt talle antud mis tahes ülesanded.

Üldasjade nõukogu prioriteedid Eesti eesistumise ajal

Nõukogu (üldasjad)

Eesistujariik Eesti jätkab arutelusid, milles käsitletakse Euroopa Liidu tulevikku ja viise, kuidas kaitsta ELi kodanike vajadusi ja huve.

Eesistujariik jätkab institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe rakendamist, et parandada seadusandlikku protsessi ning muuta seda lihtsamaks ja efektiivsemaks.

Eesmärk on jõuda eesistumisperioodil kokkuleppele Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahelises ühisdeklaratsioonis seadusandlike prioriteetide kohta 2018. aastaks.

Eesistujariik töötab samuti selle nimel, et saavutada institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri osas.

Lisaks soovib eesistujariik Eesti jätkata arutelu õigusriigi põhimõtte ja selle kaitsmise üle, sealhulgas õigusriigi põhimõtte alase dialoogi kaudu üldasjade nõukogus.

Eesistujariik jätkab ELi laienemise edendamist laiemas julgeoleku, stabiilsuse, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte raamistikus Euroopas.

Seoses ühtekuuluvusega arutab eesistujariik ühtekuuluvuspoliitika tulemuste, rakendamise ja tuleviku, tuginedes komisjoni seitsmendale aruandele majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, aruteludokumentidele, avaldatud teadusuuringutele ja varasematele aruteludele nõukogu muudes koosseisudes.

Üldasjade nõukogu (artikkel 50)

Üldasjade nõukogus (artikkel 50) arutavad EL 27 vormis kohtuvad ministrid kõiki Brexiti käsitlemisega seotud küsimusi.

Üldasjade nõukogu tagab Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumiste vahele jääval ajal, et läbirääkimised viiakse läbi kooskõlas Euroopa Ülemkogu suunistega ja nõukogu läbirääkimisjuhistega.

Eesistujariik Eesti eesmärk nende läbirääkimiste käigus on säilitada 27 liikmesriigi ühtsus ja hõlbustada kokkuleppe saavutamist Ühendkuningriigiga.