Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu

ELi Nõukogu

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu teeb tööd selle nimel, et täita nimetatud valdkondades ELi eesmärgid, milleks on ajakohaste, konkurentsivõimeliste ja tõhusate turgude ja taristute rajamine ning üleeuroopaliste transpordi-, side- ja energiavõrkude loomine.

Kuidas transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu töötab?

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu koosseis ja istungite arv varieerub sõltuvalt arutlusel olevatest päevakorrapunktidest:

  • transpordiministrid kohtuvad tavaliselt neli korda aastas
  • energeetikaministrid kohtuvad kolm või neli korda aastas
  • telekommunikatsiooniministrid kohtuvad kaks korda aastas

Istungitel osalevad ka asjaomased Euroopa Komisjoni volinikud.

Transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiapoliitikast

Transpordi valdkonnas vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga ühise transpordipoliitika raames selliste õigusaktide vastuvõtmise eest nagu ühised normid rahvusvahelistele vedudele, veoettevõtjate suhtes kohaldatavad tingimused ning reisijate õigusi ja transpordiohutust suurendavad meetmed. Üks peamisi eesmärke on säästvate transpordisüsteemide loomine, kus energiatarbimine on väike, kuid kasutajate liikuvust parandatakse paremate sõiduaegade ja -marsruutide abil.

Energia valdkonnas vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga energiaturgude toimimist käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise eest, et tagada energiavarustuse kindlus ning edendada energiatõhusust, uusi ja taastuvaid energiaallikaid ning energiavõrkude sidumist.

Telekommunikatsiooni valdkonnas vastutab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga telekommunikatsioonivõrke ja nende koostalitlusvõimet käsitlevate õigusaktide ja suuniste vastuvõtmise eest. Samuti on ELi poliitika eesmärk parandada telekommunikatsioonisektoris konkurentsi, küberjulgeolekut ja innovatsiooni.

Eesti eesistumisperioodi prioriteedid

Eesistujariik Eesti jätkab tööd, mille eesmärgiks on energialiidu lõpuleviimine. Eelkõige keskendub eesistujariik puhta energia paketile ning elektrituru korraldusele.

Eesistujariik teeb ettepaneku avaliku ja erasektori partnerluse avalduse kohta, mis käsitleb energiasektori digiteerimist.

Transpordi valdkonnas seab eesistujariik Eesti prioriteediks vähese heitega liikuvuse paketi maanteealgatused ja Euroopa lennundusstrateegia aktiivse rakendamise. Samuti on eesistujariigi töö eesmärgiks kõrvaldada takistused digiteerimiselt transpordi valdkonnas ning töötada välja selleteemalised nõukogu järeldused.

Eesistujariik Eesti prioriteet telekommunikatsiooni valdkonnas on leppida kokku üldine lähenemisviis Euroopa elektroonilise side seadustiku kohta, et valmistada Euroopa ette 5G ajastuks.