Kuidas eurorühm töötab

eurorühm

Eurorühm on mitteametlik organ, mille raames euroala liikmesriikide ministrid arutavad ühiseid euroga seotud kohustusi.  

Eurorühma peamine ülesanne on tagada euroala liikmesriikide majanduspoliitika tihe koordineerimine ning soodustada tingimusi tugevamaks majanduskasvuks. Euroala riikide poliitika koordineerimine on ülimalt tähtis, et tagada stabiilsus kogu euroalal.  

Seega hõlmavad eurorühma arutelud konkreetseid euroga seotud teemasid ning ka laiemaid küsimusi, mis mõjutavad euroala liikmesriikide eelarve-, rahandus- ja struktuuripoliitikat. Eurorühma eesmärk on kindlaks teha ühised probleemid ja leida nende lahendamiseks ühine lähenemine.   

Samuti vastutab eurorühm euroala tippkohtumiste ettevalmistamise ja nende järelmeetmete eest.  

Eurorühma ülesanded on sätestatud 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingule lisatud protokollis nr 14

Arutelud

Eurorühm arutab regulaarselt järgmisi küsimusi

 • euroala majanduse olukord ja väljavaated
 • euroala liikmesriikide eelarvepoliitika
 • euroala makromajanduse olukord
 • struktuurireformid, millel on majanduskasvu suurendamise potentsiaali
 • euroalal finantsstabiilsuse säilitamisega seotud küsimused
 • rahvusvaheliste kohtumiste ettevalmistamine
 • euroala laienemine  

Lisaks võib eurorühm pidada esialgseid arutelusid nende nõukogu otsuste üle, mida kohaldatakse üksnes euroala liikmesriikidele. Kui nõukogu selliseid otsuseid vastu võtab, hääletavad nõukogus ainult euroala liikmesriikide ministrid.  

Samuti arutab eurorühm tõsistes finantsraskustes olevatele euroala riikidele finantsabi andmise tingimusi.

Kohtumised, istungid ja koosolekud  

Eurorühma kohtumised toimuvad tavaliselt kord kuus, majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungile eelneval päeval. Vajaduse korral võidakse pidada ka täiendavaid kohtumisi või telekonverentse. Need kohtumised on mitteametlikud ja arutelud on konfidentsiaalsed.  

Eurorühma kohtumistel osalevad:

 • euroala riikide rahandusministrid
 • eurorühma esimees
 • majandus- ja rahandusküsimuste ning euro eest vastutav komisjoni asepresident
 • Euroopa Keskpanga (EKP) president  

Kohtumistele kutsutakse osalema ka Euroopa Stabiilsusmehhanismi tegevdirektor. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) kutsutakse osalema aruteludes majandusprogrammide üle, millega ta on seotud.  

Kohtumise tulemust tutvustab pressikonverentsil avalikkusele eurorühma esimees. Peale selle võib eurorühm välja anda kirjalikke avaldusi. Samuti annab esimees teavet ECOFINi nõukogule.

Eurorühma tööprogramm

Eurorühma 6 kuu tööprogramm ja prioriteedid.

Kohtumiste päevakorrad ja tööprogrammid

Eurorühm võtab iga 6 kuu järel vastu tööprogrammi. Programmis määratletakse peamised tähelepanu nõudvad valdkonnad ja määratakse kindlaks tulevaste eurorühma kohtumiste esialgsed päevakorrad.  

Iga eurorühma kohtumise päevakorra ja arutelud valmistab ette eurorühma esimees, keda abistab eurorühma töörühm, mis koosneb euroala riikide liikmetest majandus- ja rahanduskomitees.

Eurorühma esimehe valimine 

Eurorühma liikmed valivad lihthäälteenamusega 2,5 aastaks eurorühma esimehe

Juhul kui esimehel ei ole võimalik oma tööülesandeid täita, asendab teda nõukogu eesistujariigiks oleva liikmesriigi rahandusminister. Kui eesistujariigiks olev liikmesriik ei ole euroala liige, asendab teda järgmiseks nõukogu eesistujariigiks oleva euroala liikmesriigi rahandusminister.