Eurorühma tööprogramm

eurorühm

Eurorühm võtab iga 6 kuu järel vastu tööprogrammi. Igas programmis määratletakse üldjoontes peamised valdkonnad, millele eurorühm kavatseb keskendada oma jõupingutused. Samuti määratakse programmis kindlaks tulevaste eurorühma kohtumiste esialgsed päevakorrad. Kõnealused päevakorrad on esialgsed ja neid võidakse muuta olukorrast sõltuvalt.

2017. aasta esimese poole prioriteedid

2017. aasta esimesel poolel keskendub eurorühm eelkõige majanduspoliitika koordineerimisele, mille eesmärk on suurendada lühi- ja pikaajalisi kasvuväljavaateid ning tagada avaliku sektori rahanduse usaldusväärsus. Eurorühm innustab eriti struktuurireformide elluviimist.

Majanduspoliitika koordineerimine

Eurorühm kavatseb korrapäraselt vahetada teavet parimate poliitiliste tavade ning Euroopa poolaasta raames euroalale soovitatud struktuurireformide rakendamise kohta. Eesmärk on tagada, et kindlakstehtud parimatest tavadest saaksid kasu nii liikmesriigid kui ka euroala tervikuna, samuti püüda saavutada seal, kus võimalik, kõnealuste jõupingutuste konsensuslik võrdlusanalüüs.

Eurorühm jälgib ka euroala liikmesriikide jõupingutusi tugeva eelarvepoliitika tagamiseks ning euroala üldise eelarvepoliitika seisundit ja selle elemente.

Samuti on väga olulised 2017. aasta eelarvekavade üle toimunud arutelule järgnevad põhjalikud järelmeetmed.

Eurorühm jälgib tähelepanelikult arenguid, mis mõjutavad euroala finants- ja makromajanduslikku stabiilsust.

Eurorühm uurib samuti seda, kuidas rakendavad asjakohaseid soovitusi need euroala liikmesriigid, kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.

Ülevaated riikide kohta, kus rakendatakse või on rakendatud makromajanduslikku kohandamisprogrammi

Eurorühm jätkab Kreeka käimasoleva majandusliku kohandamisprogrammi rakendamise läbivaatamist.

Samuti on eurorühm kaasatud programmijärgsesse järelevalveprotsessi nendes riikides, kes on varem rahalist abi saanud, eelkõige Küpros, Iirimaa, Portugal ja Hispaania.

Pangandusliit

Eurorühm jätkab euroalaga seotud aspektide tähelepanelikku jälgimist seoses käimasoleva tööga pangandusliidu edasiseks tugevdamiseks.

Muud ülesanded

Eurorühm jätkab sisendite andmist ELi juhtide arutelude jaoks, millel käsitletakse majandus- ja rahaliidu süvendamist, ning rahvusvaheliste kohtumiste ettevalmistamiseks.