Eurorühma tööprogramm

eurorühm

Eurorühm võtab iga 6 kuu järel vastu tööprogrammi. Programmis määratletakse üldjoontes peamised valdkonnad, millele eurorühm kavatseb järgmisel poolaastal oma jõupingutused keskenduda.

Samuti sisaldab programm tulevaste eurorühma kohtumiste esialgseid päevakordi. Kõnealused päevakorrad on esialgsed ja neid võidakse muuta olukorrast sõltuvalt.

2017. aasta teise poole prioriteedid

Majanduspoliitika koordineerimine

2017. aasta teisel poolel keskendub eurorühm poliitikatele, mille eesmärk on suurendada pikemaajalisi majanduskasvu ja tööhõive väljavaateid.
Lisaks oma tavapärasele poliitika kooskõlastamisega seotud tööle jätkab eurorühm riiklike parimate tavade kohta teabe vahetamist seoses struktuurireformide rakendamisega, mille eesmärk on parandada majanduse vastupanuvõimet.

Eurorühm jälgib tähelepanelikult euroala liikmesriikide jõupingutusi usaldusväärse eelarvepoliitika tagamiseks ning jälgib euroala kui terviku eelarveolukorda. Detsembris hindab eurorühm euroala liikmesriikide 2018. aasta eelarvekavasid.

Riigid, kus rakendatakse või on rakendatud makromajanduslikku kohandamisprogrammi

Eurorühm jätkab edusammude jälgimist, mida on tehtud kava kohaselt kuni 2018. aasta keskpaigani kestva Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi rakendamisel.

Samuti on eurorühm kaasatud programmijärgsesse järelevalveprotsessi nendes riikides, kes on varem rahalist abi saanud, s.o Hispaanias, Iirimaal, Küprosel ja Portugalis.

Programmijärgse järelevalve eesmärk on teha kindlaks, kas on mingi oht, et riik ei suuda tagasi maksta programmi raames saadud laene. Kõnealune järelevalve lõpeb siis, kui riik on tagasi maksnud vähemalt ligikaudu 75% laenust.

Finantsstabiilsus

Eurorühm pöörab ka edaspidi suurt tähelepanu euroala finantsstabiilsusele ning käimasolevale tööle pangandusliidu edasiseks tugevdamiseks.

Muud ülesanded

Eurorühm jälgib tähelepanelikult maailmamajanduse arengut ning valmistab vajaduse korral ette rahvusvahelisi kohtumisi ja euroala tippkohtumisi.

Tööprogrammis võetakse arvesse ka käimasolevat arutelu Euroopa Liidu tuleviku ning majandus- ja rahaliidu süvendamise üle.