COREPER II

ELi Nõukogu

COREPER II koosneb iga liikmesriigi alalistest esindajatest. Seda juhatab üldasjade nõukogu eesistumist teostava liikmesriigi alaline esindaja.

Ülesanded

COREPER II valmistab ette nelja nõukogu koosseisu tööd:

  • majandus- ja rahandusküsimused
  • välisasjad
  • üldasjad
  • justiits- ja siseküsimused

COREPER II tööd valmistab ette Antici rühm. See mitteametlik rühm aitab kujundada esialgset ettekujutust selle kohta, millised seisukohad eri liikmesriikide delegatsioonid COREPERi koosolekul võtavad.

Mis on COREPER?

COREPER on Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (prantsuse keeles „comité des représentants permanents des gouvernements des États membres”). COREPERi ülesandeid ja eri koosseise on kirjeldatud ELi toimimise lepingu artikli 240 lõikes 1.

COREPER on nõukogu peamine ettevalmistav organ. Kõik nõukogu päevakorda kantavad punktid (välja arvatud teatavad põllumajandusküsimused) peab kõigepealt läbi vaatama COREPER, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

COREPER ei ole ELi otsuseid tegev organ ning nõukogu, kellel on otsuste tegemisel ainupädevus, võib mis tahes COREPERis saavutatud kokkuleppe vaidlustada.

Peamised ülesanded

  • nõukogu eri koosseisude töö koordineerimine ja ettevalmistamine
  • ELi poliitikavaldkondade kooskõlastatuse tagamine
  • kokkulepete ja kompromisside saavutamine, mis esitatakse seejärel nõukogule vastuvõtmiseks

Koosseisud

COREPER koosneb iga liikmesriigi alalistest esindajatest, kes on tegelikult oma riigi suursaadikud ELi juures. Nad kaitsevad oma riigi valitsuse seisukohti.

COREPERi kaks koosseisu (COREPER I ja II) tulevad kokku iga nädal.