ELi nõukogu eesistujariik

ELi Nõukogu

Roteeruv eesistujariik

Nõukogu eesistujariik vahetub ELi liikmesriikide hulgas iga kuue kuu järel. Nende kuue kuu jooksul juhatab eesistujariik nõukogus kõigi tasandite koosolekuid ja istungeid, aidates tagada ELi töö järjepidevuse nõukogus.

Eesistumist teostavad liikmesriigid teevad tihedat koostööd kolmeriigilistes rühmades, mida nimetatakse eesistujariikide kolmikuks. See süsteem loodi 2009. aastal Lissaboni lepinguga. Eesistujariikide kolmik seab pikaajalised eesmärgid ja koostab ühise tegevuskava, millega määratakse kindlaks teemad ja olulisemad küsimused, mida nõukogu 18-kuulisel perioodil käsitleb. Nimetatud programmi alusel koostavad kõik kolm riiki oma üksikasjalikuma kuuekuulise programmi.

Praegusesse eesistujariikide kolmikusse kuuluvad Madalmaad, Slovakkia ja Malta.

ELi nõukogu eesistujariik Malta: 1. jaanuar – 30. juuni 2017

Malta eesistumise prioriteedid lähtuvad eesmärgist taastada usaldus ELi vastu, vajadusest dialoogi ja arutelu järele ELi tuleviku teemal ning samuti asjakohastest küsimustest seoses rände, julgeoleku ja majandusega.

Järgmise kuue kuu jooksul keskendub eesistujariik kuuele peamisele valdkonnale: ränne, ühtne turg, julgeolek, sotsiaalne kaasatus, Euroopa naabrus ja merendussektor.

Jälgi eesistujariiki:

Nõukogu eesistujariigid kuni 2020. aastani

Malta: jaanuar – juuni 2017
Eesti: juuli – detsember 2017
Bulgaaria: jaanuar – juuni 2018
Austria: juuli – detsember 2018
Rumeenia: jaanuar – juuni 2019
Soome: juuli – detsember 2019
Horvaatia: jaanuar – juuni 2020
Saksamaa: juuli – detsember 2020

Eesistujariigi ülesanded

Eesistujariik vastutab ELi õigusakte käsitleva nõukogu töö edasiviimise eest, tagades ELi tegevuskava järjepidevuse, nõuetekohased seadusandlikud menetlused ja liikmesriikidevahelise koostöö. Selleks peab eesistujariik tegutsema ausa ja neutraalse vahendajana.

Eesistujariigil on kaks peamist ülesannet:

1. Nõukogu ja selle ettevalmistavate organite istungite ja koosolekute planeerimine ja juhatamine

Eesistujariik juhatab nõukogu eri koosseisude (välja arvatud välisasjade nõukogu) istungeid ning nõukogu ettevalmistavate organite, sh alaliste komiteede, näiteks alaliste esindajate komitee (COREPER), ning väga spetsiifiliste teemadega tegelevate töörühmade ja komiteede koosolekuid.

Eesistujariik tagab, et arutelud toimuvad nõuetekohaselt ning et nõukogu kodukorda ja töömeetodeid kohaldatakse õigesti.

Eesistujariik korraldab ka erinevaid ametlikke ja mitteametlikke kohtumisi Brüsselis ja roteeruvat eesistumist teostavas liikmesriigis.

2. Nõukogu esindamine suhetes teiste ELi institutsioonidega

Eesistujariik esindab nõukogu suhetes teiste ELi institutsioonidega, eelkõige komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Eesistujariigi ülesanne on püüda jõuda seadusandlikes aktides kokkuleppele kolmepoolsetel kohtumistel, mitteametlikel läbirääkimistel ja lepituskomitee koosolekutel.

Eesistujariik teeb tihedat koostööd:

  • Euroopa Ülemkogu eesistujaga
  • liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga

Eesistujariik abistab neid nende töös ja mõnikord võidakse tal paluda täita teatavaid ülesandeid kõrge esindaja eest, nagu välisasjade nõukogu esindamine Euroopa Parlamendis või välisasjade nõukogu istungi juhatamine, kui arutatakse ühise kaubanduspoliitika küsimusi.