Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

ELi nõukogu eesistujariik

ELi Nõukogu

Roteeruv eesistujariik

Nõukogu eesistujariik vahetub ELi liikmesriikide hulgas iga 6 kuu tagant. Nende 6 kuu jooksul juhatab eesistujariik nõukogus igal tasandil toimuvaid koosolekuid ja istungeid, aidates tagada ELi töö järjepidevuse nõukogus.

Eesistumist teostavad liikmesriigid teevad tihedat koostööd 3 riigist koosnevates rühmades, mida nimetatakse eesistujariikide kolmikuteks. See süsteem loodi 2009. aastal Lissaboni lepinguga. Eesistujariikide kolmik seab pikaajalised eesmärgid ja koostab ühise tegevuskava, millega määratakse kindlaks teemad ja olulisemad küsimused, mida nõukogu 18-kuulisel perioodil käsitleb. Selle programmi alusel koostavad kõik 3 riiki oma üksikasjalikuma 6-kuulise programmi.

Praegusesse eesistujariikide kolmikusse kuuluvad Madalmaad, Slovakkia ja Malta. 

Madalmaade eesistumisperiood ELi nõukogus: 1. jaanuar – 30. juuni 2016

Eesistujariik Madalmaade tööprogramm keskendub neljale olulisele valdkonnale: ränne ja rahvusvaheline julgeolek, usaldusväärne finantspoliitika ja kindel euroala, Euroopa kui innovatsiooni ja töökohtade looja ning tulevikku vaatav kliima- ja energiapoliitika.

Eesistujariik soovib, et EL keskenduks sellele, mis on oluline Euroopa kodanike ja ettevõtjate jaoks, ning looks innovatsiooni abil majanduskasvu ja töökohti ning oleks kontaktis kodanikuühiskonnaga. Eesistujariik edendab ELi tasandi meetmeid üksnes siis, kui need on riigi tasandi poliitikameetmetest tõhusamad.

Jälgi eesistujariiki:

Nõukogu eesistujariigid kuni 2020. aastani

Madalmaad: jaanuar – juuni 2016
Slovakkia: juuli – detsember 2016
Malta: jaanuar – juuni 2017
Ühendkuningriik: juuli – detsember 2017
Eesti: jaanuar – juuni 2018
Bulgaaria: juuli – detsember 2018
Austria: jaanuar – juuni 2019
Rumeenia: juuli – detsember 2019
Soome: jaanuar – juuni 2020

Eesistujariigi ülesanded

Eesistujariik vastutab ELi õigusakte käsitleva nõukogu töö edasiviimise eest, tagades ELi tegevuskava järjepidevuse, nõuetekohased seadusandlikud menetlused ja liikmesriikidevahelise koostöö. Selleks peab eesistujariik tegutsema ausa ja neutraalse vahendajana.

Eesistujariigil on 2 peamist ülesannet:

1. Nõukogu ja selle ettevalmistavate organite istungite ja koosolekute planeerimine ja juhatamine

Eesistujariik juhatab erinevate nõukogu koosseisude (välja arvatud välisasjade nõukogu) istungeid ning nõukogu ettevalmistavate organite, sh alaliste komiteede, näiteks alaliste esindajate komitee (COREPER), ning väga spetsiifiliste teemadega tegelevate töörühmade ja komiteede koosolekuid.

Eesistujariik tagab, et nõukogu kodukorda ja töömeetodeid kohaldatakse õigesti ning et arutelud toimuvad nõuetekohaselt.

Eesistujariik korraldab ka erinevaid ametlikke ja mitteametlikke kohtumisi Brüsselis ja roteeruvat eesistumist teostavas liikmesriigis.

2. Nõukogu esindamine suhetes teiste ELi institutsioonidega

Eesistujariik esindab nõukogu suhetes teiste ELi institutsioonidega, eelkõige komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Eesistujariigi ülesanne on püüda jõuda seadusandlikes aktides kokkuleppele kolmepoolsetel kohtumistel, mitteametlikel läbirääkimistel ja lepituskomitee koosolekutel.

Eesistujariik teeb tihedat koostööd:

  • Euroopa Ülemkogu eesistujaga
  • liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga

Eesistujariik abistab neid nende töös ja mõnikord võidakse tal paluda täita teatavaid ülesandeid kõrge esindaja eest, nagu välisasjade nõukogu esindamine Euroopa Parlamendis või välisasjade nõukogu istungi juhatamine, kui arutatakse ühise kaubanduspoliitika küsimusi.