Liigu sisule
E-posti tellimus

Hääletussüsteem

Ülevaade

Nõukogu tavapärane hääletamismeetod on kvalifitseeritud häälteenamus, mida kasutatakse ligikaudu 80% ELi õigusaktide puhul

Lihthäälteenamus

Lihthäälteenamust kasutatakse muude kui seadusandlike aktide üle hääletamisel ning selle saavutamiseks peab 28 liikmesriigist poolthääle andma 15 liikmesriiki

Kvalifitseeritud häälteenamus

Kvalifitseeritud häälteenamuse saavutamiseks on vaja, et poolt hääletaks 55% liikmesriikidest, kes esindavad vähemalt 65% liidu elanikkonnast

Ühehäälsus

Ühehäälsuseks on vaja, et kõik liikmed hääletaksid poolt või hoiduksid hääletamisest

Lihthäälteenamus saavutatakse, kui vähemalt 15 nõukogu liiget hääletavad poolt.

Nõukogu teeb otsuseid lihthäälteenamusega:

  • menetlusküsimustes, nagu nõukogu kodukorra vastuvõtmine ja nõukogu peasekretariaadi töökorraldus, aluslepingutega ette nähtud komiteede tööd reguleerivate eeskirjade vastuvõtmine
  • et paluda komisjonil viia läbi uuringuid või esitada ettepanekuid