Lihthäälteenamus

ELi Nõukogu

Lihthäälteenamus saavutatakse, kui vähemalt 15 nõukogu liiget hääletavad poolt.

Nõukogu teeb otsuseid lihthäälteenamusega:

  • menetlusküsimustes, nagu nõukogu kodukorra vastuvõtmine ja nõukogu peasekretariaadi töökorraldus, aluslepingutega ette nähtud komiteede tööd reguleerivate eeskirjade vastuvõtmine
  • et paluda komisjonil viia läbi uuringuid või esitada ettepanekuid