Ühehäälsus

ELi Nõukogu

Nõukogu peab langetama ühehäälse otsuse mitmetes liikmesriikide hinnangul tundlikes küsimustes. Näiteks:

  • ühine välis- ja julgeolekupoliitika (v.a teatavad selgelt määratletud juhud, mis nõuavad kvalifitseeritud häälteenamust, nt eriesindaja ametisse nimetamine)
  • kodakondsus (uute õiguste andmine ELi kodanikele)
  • ELi liikmesus
  • kaudset maksustamist käsitlevate siseriiklike õigusaktide ühtlustamine
  • ELi rahalised vahendid (omavahendid, mitmeaastane finantsraamistik)
  • teatavad justiits- ja siseküsimuste valdkonna sätted (Euroopa Prokuratuur, perekonnaõigus, operatiivne politseikoostöö jne)
  • siseriiklike õigusaktide ühtlustamine sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonnas

Lisaks nõutakse nõukogult ühehäälsust komisjoni ettepanekust kõrvale kaldumiseks, kui komisjonil ei ole võimalik nõustuda oma ettepaneku kohta tehtud muudatusettepanekutega. Seda eeskirja ei kohaldata õigusaktide suhtes, mille nõukogu peab vastu võtma komisjoni soovituse põhjal, näiteks majanduse koordineerimise valdkonna õigusaktid.

Ühehäälsust nõudva hääletamise korral ei takista hääletamisest hoidumine otsuse vastuvõtmist.