Arhiivid

nõukogu peasekretariaat

Nõukogu arhiivides hoitakse ja töödeldakse dokumente, mis Euroopa Liidu Nõukogu on koostanud või saanud oma ülesannete täitmise käigus. Arhiivid, kus hoitakse üle 30 aasta vanuseid dokumente, on üldsusele avatud.

Kogude andmed

Dokumendid on üldiselt kättesaadavad keeltes, mis olid ELi ametlikud keeled dokumentide koostamise ajal.

Nõukogu arhiivikogud on jaotatud erinevatesse osadesse ELi õigusliku aluse järgi:

 • Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), nagu see on määratletud Pariisi lepinguga (1952) (kogu CM1)
 • Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom), nagu need on määratletud Rooma lepingutega (1957) (kogu CM2)
 • Euroopa Liit alates Maastrichti lepingust kuni Lissaboni lepinguni (kogu CM4)
 • Euroopa Liit alates Lissaboni lepingust (kogu CM8)

Samuti sisaldab arhiiv dokumente, mis on seotud valitsustevaheliste läbirääkimistega, nagu näiteks:

 • aluslepingute, näiteks Rooma lepingute üle peetud läbirääkimised (kogu CM3)
 • ELi laienemisläbirääkimised (kogu CM5)
 • Yaoundé konventsiooni, Lomé konventsiooni ja Cotonou lepingu raames toimunud läbirääkimised (kogu CM6)
 • läbirääkimised, mis on seotud Euroopa Majanduspiirkonnaga ning ELi ja kolmandate riikide vaheliste assotsieerimisnõukogude tegevusega (kogu CM7)

Nõukogu arhiivikogu koosneb suures osas nõukogu istungite protokollidest ning Euroopa Ülemkogu kohtumiste, COREPERi koosolekute ja muude komiteede koosolekute dokumentidest. Samuti sisaldab arhiiv eelarvedokumente ning dokumente, mis on seotud direktiivide, määruste ja otsuste ettevalmistamisega paljudes poliitikavaldkondades.

Üldsuse juurdepääs

Üle 30 aasta vanused dokumendid on üldsusele kättesaadavad. Originaaldokumendid saadetakse ELi ajalooarhiivi, mida peab Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes. Dokumentide mikrofiššide ja/või elektrooniliste koopiatega saab tutvuda nõukogu arhiivides Brüsselis.

Kohaldatakse mõningaid erandeid, näiteks salastatud dokumentide puhul või vajadusest kaitsta:

 • inimeste eraelu ja isikupuutumatust
 • kaubandushuve, sealhulgas intellektuaalset omandit

Alla 30 aasta vanused dokumendid on kättesaadavad nõukogu avaliku registri kaudu või esitades taotluse dokumendile juurdepääsuks. 

Kuidas arhiiviga kontakti saada?

„Sinises raamatus” esitatakse liikmesriikide välisministeeriumide ja ELi institutsioonide arhiivide kontaktandmed ning teave nende asukoha, juurdepääsu ja struktuuri kohta. 

Külastuse kokkuleppimiseks, uurimistööga seoses abi saamiseks või kättesaadavate kogude kohta küsimuste esitamiseks võtke palun ühendust nõukogu arhiiviga:

 • Euroopa Liidu Nõukogu keskarhiiv
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel: +32 22819400
 • Saatke e-kiri

Lahtiolekuajad

Lugemissaal on külastajatele avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00st–16.30ni. Juhime tähelepanu, et ajavahemikus 12.00–14.00 arhiivist uusi dokumente ei väljastata.

Külastusajas kokku leppimiseks võtke palun ühendust nõukogu arhiiviga.

Lugemissaal asub Brüsselis nõukogu Justus Lipsiuse hoones ja sellesse pääseb Belliard'i tänava poolse sissepääsu kaudu.