Väljaanded

Keskkonnaaruanne 2016 – 2015. aasta andmed

Keskkonnaaruanne 2016

Kõnealuses aruandes esitletakse nõukogu peasekretariaadi keskkonnajuhtimise süsteemi. Samuti kirjeldatakse aruandes selle keskkonnaalaseid tulemusi aastatel 2010–2015. Kõnealusel ajavahemikul õnnestus nõukogu peasekretariaadil vähendada oma energiatarbimist 15% võrra ja ühe inimese kohta kasutatava paberi hulka 61% võrra, mistõttu on nõukogu peasekretariaat eeskujulikult rakendanud Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud keskkonnapoliitikat.

2017, 58 lehekülge, brošeeritud raamat

Euroopa Liit – faktid ja arvud

Faktid ja arvud (ajakohastatud versioon)

Kui palju inimesi elab Itaalias? Missugune on Leedu riigikord? Ja mis on Küprose pealinn?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele leiab vastuse väljaande „Euroopa Liit – faktid ja arvud“ ajakohastatud versioonist.
Selles käepärases väikeseformaadilises brošüüris antakse põhilist teavet Euroopa Liidu, selle institutsioonide, liikmesriikide ja kandidaatriikide kohta. Brošüürist leiab teavet iga riigi ametlike keelte ja valitsuse veebisaidi kohta ning muud kasulikku infot.
Väljaanne on kättesaadav liidu 24 ametlikus keeles:

2017, 88 lehekülge, brošeeritud raamat

Praktikavõimalused Euroopa Liidu Nõukogus

Traineeships in the Council of the European Union

Kas olete huvitatud praktikakohast nõukogu peasekretariaadis? Käesolevast infolehest leiate kogu vajaliku teabe praktikavõimaluste, sealhulgas valikumenetluse ja praktika kestuse kohta ning täiendavate küsimuste esitamiseks vajalike kontaktide nimekirja.

2017, 2 lehekülge, Voldik/flaier

Brüsseli Euroopa kvartali kaart

Brüsseli Euroopa kvartali kaart

See praktiline taskuformaadis kaart aitab orienteeruda Brüsseli Euroopa kvartalis. Kaardilt leiab ELi institutsioonid, sealhulgas nõukogu, komisjoni ja parlamendi, ning liikmesriikide alalised esindused. Kaart on kättesaadav inglise ja prantsuse keeles.

2017, 2 lehekülge, Voldik/flaier

Kriisidele poliitilist reageerimist käsitlev ELi integreeritud kord (IPCR)
Lühiülevaade

Kriisidele poliitilist reageerimist käsitlev ELi integreeritud kord (IPCR)

Kriisidele poliitilist reageerimist käsitlev integreeritud kord (IPCR) annab loodus- ja inimtekkeliste katastroofide ning terrorismiga toimetulekuks nõukogu eesistujariigi käsutusse paindliku kriisimehhanismi. Brošüüris kirjeldatakse IPCRi vahendeid, mis parandavad ELi võimet jagada infot, teha ühisotsuseid ja kooskõlastada reageerimist kõrgeimal poliitilisel tasandil. Need vahendid hõlmavad veebiplatvormi, ööpäev läbi toimivaid kontaktpunkte ja aruandlust.

2016, 6 lehekülge, Voldik/flaier

Aluslepingute konsolideeritud versioonid, põhiõiguste harta 2016

Aluslepingute konsolideeritud versioonid, põhiõiguste harta 2016
Väljaanne sisaldab Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioone, nagu need tulenevad Lissaboni lepinguga tehtud muudatustest. Samuti sisaldab see aluslepingutesse pärast jõustumist tehtud muudatusi, hõlmates näiteks sätteid Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Euroopa Kohtu kohta, ning Horvaatia ELiga ühinemisega kaasnenud muudatusi. Samuti on väljaandes toodud Euroopa Liidu põhiõiguste harta.
2016, 412 lehekülge, brošeeritud raamat

ELi aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal

ELi aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal

Aruandes on esitatud ELi tegevus ja poliitika 2015. aastal, mille eesmärgiks on olnud edendada põhiõiguste ja -vabaduste üldist austamist. Selles on toodud ELi poliitika arengud inimõiguste ja demokraatia valdkonnas, käsitledes temaatilisi küsimusi 2015. aastal. Nende hulgas on liidu inimõigustealane lähenemisviis konfliktide ja kriiside korral, kaubandus- ja arengukoostöö, ent samuti viis, kuidas EL tegeles inimõiguste ja demokraatia valdkonna väljakutsetega, näiteks võitles diskrimineerimise, surmanuhtluse, piinamise ja muu väärkohtlemise vastu ning edendas demokraatiat ja vabu valimisi, usu- ja veendumusvabadust ning toetas inimõiguste kaitsjaid.
Aastaaruande eelmistesse väljaannetesse lisatud ülevaated riikide kohta on endiselt olemas nõukogu avalikus registris.
Aruanne on kättesaadav inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

2016, 64 lehekülge, brošeeritud raamat

Euratomi asutamisleping – konsolideeritud versioon

Euratomi asutamisleping – konsolideeritud versioon

See väljaanne sisaldab Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratomi) asutamislepingu konsolideeritud – ajakohastatud – versiooni, sealhulgas lisasid ja protokolle. See hõlmab 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga tehtud muudatusi.

2016, 112 lehekülge, brošeeritud raamat

Nõukogu kodukord ja märkused nõukogu kodukorra kohta

Nõukogu kodukord – märkused

Kuidas nõukogu tööd ette valmistatakse? Millist hääletuskorda kasutatakse? Millised on avalike arutelude pidamise eeskirjad? See praktiline juhend annab vastuse neile ja paljudele teistele nõukogu struktuuri, menetluste ja otsuste tegemisega seotud küsimustele. See on mõeldud eelkõige delegaatidele ja rotatsiooni korras vahetuvatele nõukogu eesistujariikidele, et anda teavet õiguskeskkonna kohta ja olla abiks eesistumiste ettevalmistamisel.
Peale märkuste sisaldab brošüür ka Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kodukorda. Brošüür on välja antud 23 ELi keeles.

2016, 119 lehekülge, brošeeritud raamat

Euroopa lipud – värviraamat

Värvime Euroopat!

Kuidas seletada lastele, mis on Euroopa? See õpetlik värviraamat võiks olla esimene samm. Värvi ELi riikide lipud (vt näidised), kirjuta raamatusse riikide nimed ja paiguta need Euroopa kaardile. Sobib kasutamiseks nii kodus kui koolis.

2016, 40 lehekülge, brošeeritud raamat

Seadusandliku tavamenetluse käsiraamat

Seadusandliku tavamenetluse käsiraamat

Käsiraamatus selgitatakse kõike, mida on vaja teada muudetud seadusandliku tavamenetluse kohta, ning kirjeldatakse eesistujariigi ja nõukogu peasekretariaadi rolle selles menetluses. Selles antakse ülevaade menetluse erinevatest etappidest: kolmest lugemisest, lepitusmenetlusest ja kolmepoolsetest kohtumistest. Samuti sisaldab see asjakohaste õiguslike aluste loetelu, menetlusetappe graafiliselt kujutavaid tabeleid ja teavet tähtaegade kohta.

2016, 48 lehekülge, brošeeritud raamat

Tsiviilõigus – Euroopa õigusalane koostöö

Tsiviilõigusalane e-raamat
Uuendatud e-raamat sisaldab nii õigusakte kui ka mitme ELi liikmesriigi tippakadeemikute, kohtunike ja kõrgete ametnike kommentaare. Lisaks teatavatele põhiõigusaktidele, nagu Brüsseli I määrus ja Lugano konventsioon, on hõlmatud näiteks ka sellised valdkonnad ja teemad nagu äriõigus, lepinguõigus, perekonnaõigus ja tõendite kogumine. Uuendatud väljaanne sisaldab ka täiesti uut peatükki pangakontode Euroopa arestimismääruse menetluse kohta ning põhjalikult läbivaadatud peatükki maksejõuetusmenetluste kohta.
See käepärases vormis e-raamat on hea abiline õiguspraktikutele, riikide ametiasutustele, õigustudengitele ja tsiviilõigusest huvituvatele tavakodanikele.
2016, e-raamat

Euroopa Ülemkogu: detsember 2014 – aprill 2016

Euroopa Ülemkogu detsember 2014 – aprill 2016

Euroopa Ülemkogu seisis ajavahemikus 1. detsember 2014 - 30. aprill 2016 silmitsi suurte poliitiliste väljakutsetega. Nende hulgas olid pretsedenditud varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike sisserändajate vood, vajadus jõuda uuele kokkuleppele Kreeka jaoks seoses Kreeka tulevikuga euroala liikmena ning Ühendkuningriigi jaoks enne seal korraldatavat referendumit ELi liikmesuse küsimuses. Euroopa juhid pidid samuti reageerima tõsistele julgeolekuohtudele, nii liidus endas kui ka väljaspool. Aruandes esitatakse eesistuja Donald Tuski ülevaade Euroopa Ülemkogu tööst sellel perioodil ning tuuakse välja kõige olulisemad poliitilised otsused ja avaldused.

2016, 82 lehekülge, brošeeritud raamat

Keskkonnaaruanne 2015

Keskkonnaaruanne 2015

Aruandes esitletakse nõukogu peasekretariaadi keskkonnajuhtimise süsteemi. Samuti kirjeldatakse aruandes selle keskkonnaalaseid tulemusi aastatel 2010–2014.

2016, 56 lehekülge, brošeeritud raamat

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu läbi aegade

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu läbi aegade

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on ELi otsuste tegemise protsessis kaks olulist osalejat. Neil mõlemal on ELi institutsioonilises ülesehituses oma spetsiaalne roll, isegi kui poliitiliselt ja halduskorralduselt on nad omavahel tihedalt ja orgaaniliselt seotud. Mõlemad institutsioonid toovad kokku liikmesriikide esindajad. Käesolevas brošüüris kirjeldatakse nende institutsioonide tausta ja arengut ELi aluslepingute kaudu. Selles vaadeldakse, kuidas kummalgi institutsioonil on olnud Euroopa integratsioonis otsustav roll ja kuidas nende ajalugu kajastab terve ELi ajalugu – selle poliitikat ja ambitsioone, kriise ja arengut.

2016, 66 lehekülge, brošeeritud raamat

Euroopa Liit – õigusel rajanev liit (plakat)

Euroopa Liit – õigusel rajanev liit (plakat)

Pariisi lepingust Lissaboni lepinguni on Euroopa Liit käinud läbi pika tee sellest ajast, mil kuus asutajaliiget panid aluse liidule selle praegusel kujul, st majanduslikule ja poliitilisele ühendusele, kus on ligi 509 miljonit elanikku 28 liikmesriigis. Plakatil on esitatud Euroopa integratsiooni põhietapid ning peamiste lepingute ja ühinemislepingute kronoloogia. Euroopa Liidu aluseks olevad lepingud kajastavad seda, kuidas liikmesriigid on uutele liidusisestele ja -välistele väljakutsetele reageerinud. Lepingute põhjal saab ülevaate, kuidas on arenenud liit, mis ühendab õigusriigi põhimõtetest juhinduvaid rahvaid ja riike.

2016, 1 lehekülge, posterid

Euroopa ja sina – ELi riikide pealinnade värviraamat

Euroopa ja sina – ELi riikide pealinnade värviraamat
Selle värviraamatu abil saavad lapsed õppida ELi riikide pealinnade nimesid, värvida riigilippe ja avastada iga liikmesriigi kohta midagi põnevat. Atraktiivne õppematerjal kasutamiseks nii kodus kui koolis!
2016, 36 lehekülge, brošeeritud raamat

ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava

ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava

Ajavahemikku 2015–2019 hõlmava inimõiguste ja demokraatia teise tegevuskava eesmärk on tõhustada ELi inimõigustealase poliitika rakendamist kõikides tegevustes. Eelkõige keskendub tegevuskava kohalike asutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide mõjuvõimu suurendamisele.  Juhtpõhimõteteks on varane avastamine, ennetamine ja konfliktide lahendamine. Brošüür sisaldab ka kõrge esindaja Federica Mogherini eessõna, tegevuskava käsitlevaid nõukogu järeldusi ning inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat ELi strateegilist raamistikku. Tegevuskava avaldatakse inglise ja prantsuse keeles.

2015, 52 lehekülge, brošeeritud raamat

Ehtsate isikut tõendavate ja reisidokumentide avalik veebiregister (PRADO)

Prado 2015

Kas te kontrollite isikut tõendavaid dokumente? Käesolevas teabelehes tutvustatakse PRADOt – registrit, mis annab lihtsa veebipõhise juurdepääsu kõige sagedamini kasutatavate reisi- ja isikut tõendavate dokumentide piltidele ja tehnilistele kirjeldustele. Registrit ajakohastatakse korrapäraselt ning selles sisalduv teave on kättesaadav ELi 24 ametlikus keeles.

2015, 5 lehekülge, Voldik/flaier

Meie ühise tuleviku kujundamine – ELi ja CELACi strateegiline partnerlus

Meie ühise tuleviku kujundamine: Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide ning Euroopa Liidu strateegiline partnerlus

2015. aasta juunis toimunud ELi ja CELACi tippkohtumisele tuli kokku 61 ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide juhti, nende hulgas rohkem kui 40 riigipead ja valitsusjuhti. Selles väljaandes on esitatud põhiteave selle sündmuse kohta ning kõige olulisemad sellel tippkohtumisel vastu võetud dokumendid. See sisaldab ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski, Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja CELACi ajutise eesistuja Rafael Correa Delgado eessõnu.

2015, 87 lehekülge, brošeeritud raamat