Jälgi Euroopa Ülemkogu eesistuja tegevust

Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogu ei ole ELi seadusandlik institutsioon ja seega ei pea läbirääkimisi ELi õigusaktide üle ega võta neid vastu. Ülemkogu määrab kindlaks ELi poliitilise tegevuskava, tavaliselt võttes Euroopa Ülemkogu kohtumistel vastu järeldused, milles selgitatakse välja mureküsimused ja määratakse kindlaks võetavad meetmed.

Euroopa Ülemkogu võttis hiljuti vastu esmatähtsate valdkondade strateegilise tegevuskava ELi pikemaajaliste meetmete ja tegevuse kohta.

Euroopa Ülemkogu liikmed

Euroopa Ülemkogu liikmeteks on ELi 28 liikmesriigi riigipead või valitsusjuhid, Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja osaleb samuti Euroopa Ülemkogu kohtumistel, kui arutlusel on välisküsimused.

Otsustusprotsess

Euroopa Ülemkogu teeb oma otsused enamasti konsensuse alusel. Teatavatel ELi aluslepingutes sätestatud erijuhtudel teeb Euroopa Ülemkogu otsuse siiski ühehäälsuse alusel või kvalifitseeritud häälteenamusega.

Euroopa Ülemkogu eesistuja ega komisjoni president ei osale hääletusel.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogu kohtumised

Euroopa Ülemkogu kohtub vähemalt kaks korda iga 6 kuu jooksul. Ülemkogu kohtumised, mida sageli nimetatakse ka ELi tippkohtumisteks, toimuvad Brüsselis Justus Lipsiuse hoones.

Kohtumisi juhatab Euroopa Ülemkogu eesistuja. Vajaduse korral võib eesistuja kokku kutsuda ka erakorralise Euroopa Ülemkogu kohtumise.

Euroopa Parlamendi president osaleb iga kohtumise alguses, et esitleda Euroopa Parlamendi seisukohti. Ülemkogu kohtumistele võidakse sõltuvalt arutlusel olevast teemast kutsuda osalema ka teisi isikuid, näiteks Euroopa Keskpanga president.

Euroopa Ülemkogu ajalugu

Euroopa Ülemkogu loodi 1974. aastal ELi liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametliku arutelufoorumina. Peagi sai sellest ELi eesmärkide ja prioriteetide seadmise eest vastutav organ.

1992. aasta Maastrichti lepinguga sai Euroopa Ülemkogu ametliku staatuse ja ülesande anda ELile vajalikku hoogu ja üldiseid poliitilisi suuniseid.

2009. aastal sai Euroopa Ülemkogust Lissaboni lepinguga tehtud muudatustega üks 7st ELi institutsioonist.