Euroopa Ülemkogu järeldused

Euroopa Ülemkogu järeldused võetakse vastu igal Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Nende abil määratakse kindlaks ELi konkreetsed mureküsimused ja kirjeldatakse üldjoontes meetmeid, mida tuleks võtta, või saavutamist vajavaid eesmärke. Euroopa Ülemkogu järeldustes võidakse ka seada tähtajad konkreetses küsimuses kokkuleppele jõudmiseks või seadusandliku ettepaneku esitamiseks. Sel moel saab Euroopa Ülemkogu mõjutada ja suunata ELi poliitilist tegevust.

Euroopa Ülemkogu kohtumise eel koostab Euroopa Ülemkogu eesistuja suunised järelduste koostamiseks. Järelduste eelnõu arutatakse seejärel üldasjade nõukogu istungil ja võetakse hiljem vastu Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Järeldused võtavad kõik ELi liikmesriigid ühehäälselt vastu.

Alates 2004. aastast vastu võetud Euroopa Ülemkogu järeldused on kättesaadavad ametlike dokumentide avalikus registris.

Enne 2004. aastat vastu võetud järeldused on kättesaadavad alltoodud linkide kaudu.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Euroopa Ülemkogu järeldused on kättesaadavad vaid nende riikide keeltes, mis olid järelduste vastuvõtmise ajal ELi liikmed.