Eesistuja ülesanded

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu praegune eesistuja on Donald Tusk. Ta asus eelmise eesistuja Herman Van Rompuy asemel ametisse 1. detsembril 2014.

Eesistuja ülesanded on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 15. Euroopa Ülemkogu eesistuja teeb eelkõige järgmist:

 • juhatab Euroopa Ülemkogu kohtumisi ja suunab ülemkogu tööd
 • tagab koostöös komisjoni presidendiga ja üldasjade nõukogu töö alusel Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamise ja nende töö järjepidevuse
 • aitab saavutada ühtekuuluvust ja konsensust Euroopa Ülemkogus
 • esitab pärast iga Euroopa Ülemkogu kohtumist Euroopa Parlamendile aruande

Euroopa Ülemkogu eesistuja tagab samuti ELi esindamise välissuhetes riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil:

 • ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (ÜVJP) puudutavates küsimustes, tehes seda koos liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga, kes aitab ellu viia ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja tagada selle ühtsuse, järjepidevuse ja tulemuslikkuse
 • rahvusvahelistel tippkohtumistel tavaliselt koos Euroopa Komisjoni presidendiga

Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikoht läbi aegade

Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikohast sai alaline ja täisajaga ametikoht pärast Lissaboni lepingu jõustumist 2009. aastal.

Enne seda ei olnud Euroopa Ülemkogu ametlik institutsioon ja Euroopa Ülemkogu juhil ei olnud ametlikku positsiooni. Eesistuja ülesandeid täitis parasjagu rotatsiooni korras Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist teostava liikmesriigi riigipea või valitsusjuht.

Ametisse nimetamine

Euroopa Ülemkogu valib oma eesistuja kvalifitseeritud häälteenamusega.

Eesistuja valitakse 2,5 aasta pikkuseks ametiajaks ja teda saab ühe korra tagasi valida. Väljakujunenud tava kohaselt vastutab valimisprotsessi juhtimise eest roteeruvat eesistumist teostav liikmesriik. Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kus arutatakse eesistuja valimist, juhatab kohtumise vastavat osa eesistujariiki esindav peaminister.

Eesistuja ei või oma ametiaja kestel olla riigiametis.

Töötajad

Euroopa Ülemkogu ja selle eesistujat abistab Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat.

Eesistujal on enda büroo – eesistuja kabinet. Eesistuja töötajad ja tööruumid asuvad Belgias Brüsselis nõukogu Europa hoones.

Rahvusvahelised tippkohtumised

Euroopa Ülemkogu eesistuja esindab ELi 3 peamist liiki rahvusvahelistel tippkohtumistel:

 1. Kahepoolsed tippkohtumised
  Neid korraldatakse ELi ja tema strateegiliste partnerite vahel. Sellised tippkohtumised toimuvad regulaarselt, tavaliselt kord aastas selliste riikidega nagu Jaapan, USA, Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Brasiilia ja Hiina. Tippkohtumiste toimumise koht on vaheldumisi Brüssel ja asjaomane riik.
 2. Mitmepoolsed tippkohtumised rahvusvahelisel tasandil
  EL osaleb seal liikmena või ta on sinna kutsutud ühe peamise rahvusvahelise osalejana, näiteks G7, G8 ja G20 tippkohtumised ning ÜRO Peaassamblee.
 3. Mitmepoolsed tippkohtumised ELi tasandil
  Nende tippkohtumiste hulka kuuluvad idapartnerluse, ELi-Aafrika, Aasia-Euroopa (ASEM) ning ELi – Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumised. Kui tippkohtumise korraldamise järjekord on ELi käes, võõrustab tippkohtumist tavaliselt rotatsiooni korras ELi nõukogu eesistumist teostav liikmesriik. Alates 2014. aastast võõrustab tippkohtumisi ka ELi nõukogu Brüsselis. Nimetatud tippkohtumistel osalevad kõigi ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ning osalevate riikide riigipead või valitsusjuhid.