Nõukogu peasekretariaat koosneb töötajatest, kes vastutavad ELi 2 institutsiooni abistamise eest:

 • Euroopa Ülemkogu
 • ELi Nõukogu, sealhulgas selle eesistujariigid, alaliste esindajate komitee (COREPER) ning muud nõukogu komiteed ja töörühmad

Nõukogu peasekretariaat aitab korraldada nõukogu tööd ja tagada selle sidusust ning ellu viia nõukogu 18 kuu programmi. Nõukogu peasekretariaat abistab Euroopa Ülemkogu ja selle eesistujat ning toetab nõukogu eesistujariiki läbirääkimiste pidamisel nõukogus ja muude ELi institutsioonidega.

Peamised ülesanded

Nõukogu peasekretariaadi peamised ülesanded on:

 • nõustada ja abistada nõukogu ja Euroopa Ülemkogu ning aidata koordineerida nende tööd, sealhulgas nõukogu 18 kuu programmi rakendamisel
 • toetada nõukogu eesistujariiki läbirääkimiste pidamisel nõukogus ja muude ELi institutsioonidega
 • osutada logistilist abi ja tegeleda koosolekute praktilise korraldusega (sh koosolekuruumid, dokumentide koostamine ja tõlkimine)
 • koostada kõikide tasandite koosolekute päevakordade, aruannete, märkuste ja protokollide eelnõud ja kavandid

Vajaduse korral tegeleb nõukogu peasekretariaat ka ELi mittekuuluvate riikide riigipeade ja valitsusjuhtide või saadikutega peetavate kõrgetasemeliste kohtumiste praktilise korraldamisega.

Lisaks sellele esitab nõukogu peasekretariaadi õigustalitus nõukogule ja selle komiteedele arvamusi, millega tagatakse, et nõukogu õigusaktid on õiguspärased ja hästi koostatud. Samuti on õigustalitus nõukogu esindajaks Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu menetlustes.

Nõukogu peasekretariaadil on ka mitmeid väga spetsiifilisi ülesandeid.

Nõukogu teatavate komiteede ja töörühmade toetamine 

Nõukogu ettevalmistavad organid

Nõukogu abistavad enam kui 150 töörühma ja komiteed, mida nimetatakse ettevalmistavateks organiteks

Lisaks koosolekute praktilisele korraldamisele ja seonduvate koosolekudokumentide ettevalmistamisele juhib nõukogu peasekretariaat ka järgmiste nõukogu komiteede ja töörühmade koosolekuid:

 • julgeolekukomitee ja selle alavaldkonnad (infokindlus, GNSSi eksperdid, turvalisuse akrediteerimise amet)
 • informatsiooni töörühm
 • e-õiguse töörühm
 • side- ja infosüsteemide koordineerimise komitee
 • õigusaktide kodifitseerimise töörühm
 • õiguskeele ekspertide töörühm

Nõukogu osutab sekretariaaditeenuseid ka Euroopa teadusruumi ja innovatsiooni komiteele (ERAC), selle 2 töörühmale ja juhtkomiteele.

ERAC on üks nõukogu ettevalmistavatest organitest ja selle ülesandeks on toetada ELi juhtalgatuse „Innovaatiline liit” rakendamist, jälgida sellega seotud edusamme ning arendada Euroopa teadusruumi.

ERACi toetavad 2 ajutist töörühma: kõrgetasemeline ühise kavandamise töörühm (GPC) ning rahvusvahelise teaduse ja tehnika alase koostöö strateegiline foorum (SFIC).

Nõukogu peasekretariaat vastutab ERACi koosolekute logistilise/administratiivse korraldamise ja koosolekute järelduste kokkuvõtete koostamise eest.

Ehtsate isikut tõendavate ja reisidokumentide avalik online-register (Prado)

Nõukogu peasekretariaadi ülesandeks on arendada ja hostida Pradot, mitmekeelset veebisaiti, mis sisaldab teavet ELi, Islandi, Norra ja Šveitsi isikut tõendavate ja reisidokumentide turvaelementide kohta.

Prado eesmärk on anda täpset teavet konkreetsetele sektoritele, nagu:

 • tööandjad
 • postiasutused
 • pangad, krediidiasutused
 • turva- ja valveettevõtted
 • autorendiettevõtted

Arhiiv

Nõukogu peasekretariaat vastutab nõukogu arhiivide haldamise eest. Enamik toimikuid on seotud kas nõukogu eri koosseisude istungite, COREPERi koosolekute, muude komiteede ja töörühmade koosolekutega või ELi õigusaktide ettevalmistamisega.

Nõukogus on keskarhiivi osakond, mis kogub ja töötleb nõukogu poolt oma ülesannete täitmise käigus koostatud või saadud dokumente ning tagab neile juurdepääsu.