Tööpõhimõtted

Isikuandmete kaitse

ELi nõukogu ja tema peasekretariaat järgivad rangelt isikuandmete kaitse eeskirju. Andmekaitseametnik tagab nende eeskirjade õige kohaldamise.

Läbipaistvus

Läbipaistvuseeskirju järgides töötavad ELi institutsioonid nii avatult kui võimalik ja teevad kodanikega võimalikult tihedat koostööd. Ministrid tegelevad nõukogus seadusloomega avalikult ja kodanikel on õigus taotleda juurdepääsu nõukogu dokumentidele.

Keskkonnajuhtimine

Nõukogu peasekretariaat teeb tööd keskkonnale avalduva mõju vähendamise ja keskkonna kaitsmise nimel. Ta on loonud keskkonnajuhtimise programmi, mida kohaldatakse kõigi nõukogu peasekretariaadi tegevuste suhtes, mis leiavad aset peasekretariaadi Brüsseli hoonetes.

Visuaalne identiteet

Nõukogu nn perekonna visuaalne identiteet on väljendatud ühise logoga. Euroopa Liidu lipu ja Europa hoone kujutisega logo väljendab ühtsust, järjepidevust ja mitmekesisust.

Mitmekeelsus

Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu töötavad ELi 24 ametlikus keeles. Kõigil ELi kodanikel on õigus kirjutada Euroopa Ülemkogule ja nõukogule ühes neist ametlikest keeltest.

Salastatud teabe kaitse

Nõukogul on ELi salastatud teabe kaitsmiseks ulatuslik julgeolekusüsteem. Seda süsteemi kohaldatakse nõukogu, selle peasekretariaadi ja liikmesriikide suhtes.