Isikuandmete kaitse nõukogu peasekretariaadis

nõukogu peasekretariaat

Õigus isikuandmete kaitsele on ELi aluslepingutes sätestatud põhiõigus.

Euroopa Liidu Nõukogu ja selle peasekretariaat järgivad rangelt isikuandmete kaitse eeskirju. Nende suhtes kohaldatakse järgmisi õigusakte:

Määrus 45/2001

Määruse eesmärk on kaitsta isikute vabadusi ja põhiõigusi seoses isikuandmete töötlemisega ELi institutsioonides ja asutustes.

Selles määratakse kindlaks põhimõtted ja kohustused, mida ELi institutsioonid peavad isikuandmete töötlemisel järgima ja täitma. Nende põhimõtete kohaselt peavad ELi institutsioonid tagama, et:

 • isikuandmeid töödeldakse üksnes selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel
 • isikuandmed on täpsed, piisavad ja asjakohased ega ületa otstarbe piire
 • isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult ning turvalisel viisil
 • isikuandmeid ei säilitata vajalikust kauem
 • isikuandmeid töödeldakse isikuid sellest teavitades ja nende õigusi austades
 • isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma piisavate ettevaatusabinõudeta

Määruses määratakse kindlaks nende isikute kohustused, kes isikuandmeid töötlevad (vastutavad töötlejad), ja nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse (andmesubjektid).

Samuti nähakse määrusega ette andmekaitseametniku ametisse nimetamine igas institutsioonis.

Andmekaitseametniku ülesanded

Andmekaitseametniku ülesanne on sõltumatuna tagada andmekaitse-eeskirjade nõuetekohane kohaldamine oma institutsioonis. Samuti vastutab ta institutsioonis tehtavate isikuandmete töötlemistoimingute registri pidamise eest. Lisaks teavitab andmekaitseametnik Euroopa Andmekaitseinspektorit nendest töötlemistoimingutest, mis tõenäoliselt kujutavad ohtu andmesubjektide õigustele ja vabadustele.

Samuti nähakse määrusega ette Euroopa Andmekaitseinspektori ametisse nimetamine Euroopa tasandil.

Nõukogu otsus, millega rakendatakse määrust 45/2001

Tegemist on Euroopa Liidu Nõukogu poolt kohaldatavate eeskirjadega, millega arendatakse edasi määruse 45/2001 sätteid. Nende eeskirjadega kehtestatakse:

 • nõukogu andmekaitseametnikuülesanded
 • vastutavate töötlejate kohustused
 • andmesubjektide õiguste teostamiseks järgitavad menetlused
 • andmekaitseametniku teostatavate uurimiste läbiviimise kord

Mis on nõukogu andmekaitseregister?

Registripidajaks on nõukogu andmekaitseametnik. See on avalik register, millest kõik võivad päringuid teha.

Tegemist on andmebaasiga, mis sisaldab teavet igat liiki isikuandmete töötlemistoimingute kohta, mis tehakse nõukogus või nõukogu peasekretariaadis.

Nimetatud teave hõlmab toimingu eesmärki, vastutava töötleja nime, toimingu õiguslikku alust, asjaomast andmesubjekti, andmete saajaid, töödeldud andmete liiki ja andmete säilitamise aega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse nõukogu peasekretariaadis?

Enamik nõukogu peasekretariaadis töödeldavatest isikuandmetest on seotud selle töötajatega.

Samuti töödeldakse isikuandmeid seoses nõukogu tegevusega. Need andmed võivad olla seotud ELi liikmesriikidest või kolmandatest riikidest pärit nõukogu delegaatidega, samuti ajakirjanikega ja nõukogu õigusaktides määratud isikutega.

Lisaks nimetatud isikutele töödeldakse kodanike isikuandmeid enamasti üksnes juhul, kui nad puutuvad kokku nõukogu peasekretariaadiga, näiteks kui nad taotlevad dokumente, külastavad nõukogu hooneid või sõlmivad nõukogu peasekretariaadiga lepingu.

Videovalve nõukogu peasekretariaadi hoonetes

Meie töötajate, külaliste, hoonete, vara ja teabe ohutuse ja julgeoleku tagamiseks ning logistilistel põhjustel on nõukogu peasekretariaadi hoonete mõnedesse osadesse paigaldatud videovalvesüsteem.

Nõukogu peasekretariaadi videovalvesüsteemide kasutamise poliitikas kirjeldatakse kaitsemeetmeid, mida on võetud nõukogu peasekretariaadi ruumides videovalvekaameratega jälgitavate isikute isikuandmete, eraelu puutumatuse ja muude põhiõiguste ning õiguspäraste huvide kaitsmiseks.

Nimetatud poliitika on täielikult kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevas määruses ja Euroopa Andmekaitseinspektori videovalvet käsitlevates suunistes sätestatud nõuetega.

Praktiline teave Teie andmete kaitse kohta

Kuidas saada teada, kas nõukogu peasekretariaat töötleb Teie isikuandmeid?

Nõukogu isikuandmete töötlemistoimingute register aitab Teil teada saada, mis liiki andmetöötlustoiminguid võidakse Teie suhtes kohaldada.

Millised on Teie kui andmesubjekti õigused?

Andmesubjektina on Teil õigus:

 • saada teavet Teid puudutava andmetöötlustoimingu ja selle kõige olulisemate tunnusjoonte kohta
 • saada teada, milliseid andmeid töödeldakse
 • nõuda vastutavalt töötlejalt ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete viivitamatut parandamist

Teatavatel juhtudel võite taotleda, et vastutav töötleja teostaks Teie konkreetseid õigusi, nagu andmete sulgemine või kustutamine.

Taotlusi saab esitada nõukogu andmekaitseametnikult saadaval vormil. Taotluse vormi võite saada e-kirja teel. Palun märkige, millises keeles taotluse vormi Te vajate.

Saatke e-kiri

Andmekaitse rakenduseeskirju käsitleva nõukogu otsuse 5. jaos on kindlaks määratud andmesubjektide õiguste kasutamise kord.

Te võite ka igal ajal esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile. Täiendav teave on esitatud Euroopa Andmekaitseinspektori veebisaidil.

Kontaktid

Vastutavad töötlejad

Kui Te vajate rohkem teavet konkreetse andmetöötlustoimingu kohta, peaksite võtma ühendust kõnealuse töötlemistoimingu vastutava töötlejaga ja saatma koopia andmekaitseametnikule.

Kõikide vastutavate töötlejate isiku- ja kontaktandmed on märgitud andmetöötlustoimingute registris.

Andmekaitseametnik

Te võite pöörduda andmekaitseametniku poole, et küsida nõu või esitada taotlus konkreetse teema või juhtumi uurimiseks, mis on otseselt seotud andmekaitseametniku ülesannetega. Pöörduge andmekaitseametniku poole e-kirja teel. Palun märkige, millist keelt eelistate.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
 Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Telefon: + 32 22816111
Saatke e-kiri

Videovalve

Taotluse esitamiseks võite kasutada seda vormi.

Juurdepääsuks oma isikuandmetele, mis on kogutud meie ruumides videokaamera kasutamise tulemusena, esitage palun oma taotlus järgmisel aadressil:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Saatke koopia järgmisel aadressil:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

NB! Taotlusele tuleb lisada Teist hiljuti tehtud kvaliteetne foto ja Teie isikutunnistuse/passi koopia.