Avatud andmed

nõukogu peasekretariaat

ELi nõukogu osaleb ELi avatud andmete portaalis kolme andmekogumiga:

 • nõukogu dokumentide avaliku registri metaandmed
 • dokumentidele üldsuse juurdepääsu käsitlevate taotluste metaandmed
 • nõukogus seadusandlike aktide üle toimunud hääletuste tulemused

ELi avatud andmete portaal alustas tegevust 2012. aasta detsembris. Tegemist on ühtse juurdepääsupunktiga üha suuremale kogusele andmetele, mis pärinevad ELi institutsioonidest ja teistest ELi organitest. Andmeid saab vabalt kasutada ja taaskasutada nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel ning seda tingimusel, et andmete allikas on esile toodud.

ELi avatud andmete portaali eesmärk on edendada andmete innovatiivset kasutust ning kasutada ära nende majanduslikku potentsiaali. Samuti on selle eesmärk kaasa aidata ELi institutsioonide ja teiste ELi organite läbipaistvuse ja aruandekohustuse edendamisele.

Andmekogumid

Andmekogum: nõukogu dokumentide avaliku registri metaandmed

Litsents: Nõukogu peasekretariaadi juriidiline märkus

Nõukogu dokumentide avalik register loodi 1999. aastal. Register sisaldab viiteid sellest ajast alates nõukogu poolt koostatud dokumentidele (erandiks on salastatud dokumendid). Samuti on registri kaudu võimalik avalikke dokumente alla laadida.

Keskmiselt lisatakse registrisse igal aastal umbes 25 000 dokumenti (originaalkeeles). Nõukogu dokumente puudutav teave on avalik ka juhul, kui dokumendi sisu ei ole avalikkusele kättesaadav.

See andmekogum sisaldab nõukogu dokumentide kohta järgmisi metaandmeid:

 • avaldamisstaatus
 • dokumendi kategooria
 • dokumendi number
 • järel-liide
 • pealkiri
 • institutsioonidevaheline kood
 • teema
 • koostaja (autor)
 • adressaat/adressaadid
 • dokumendi kuupäev
 • dokumendiga seotud koosolek
 • dokumendi keeled

Selles andmekogumis sisalduv teave võib veel muutuda. Kõnealust andmekogumit ajakohastatakse iga päev.

Andmekogum: üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevate taotluste metaandmed

Litsents: Nõukogu peasekretariaadi juriidiline märkus

Nõukogu avaldab igal aastal aastaaruande määruse nr 1049/2001 (juurdepääsu kohta dokumentidele) rakendamise kohta. Aastaaruanne sisaldab statistilist teavet nõukogule esitatud üldsuse juurdepääsu käsitlevate taotluste kohta. Teave selliste taotluste kohta on avalik, välja arvatud isikuandmed.

See andmekogum sisaldab nõukogule esitatud üldsuse juurdepääsu käsitlevate taotluste kohta järgmist teavet:

1. Üldine teave taotleja kohta (anonüümne)

 • taotleja ametikoht
 • geograafiline päritolu

2. Üldine teave taotluse kohta

 • taotluse number
 • taotluse liik (esmane taotlus, kordustaotlus)
 • taotluse kuupäev
 • vastuse tähtaeg
 • vastuse pikendatud tähtaeg
 • vastuse kuupäev
 • töö maht
 • järelmeetmed
 • poliitikavaldkond (-valdkonnad)

3. Teave taotletud dokumentide kohta

 • avaldamisstaatus (avalik või mitte)
 • vastuse liik
 • dokumendi kategooria
 • dokumendi number

Selles andmekogumis sisalduv teave võib veel muutuda. Kõnealust andmekogumit ajakohastatakse iga päev.

Andmekogum: nõukogus seadusandlike aktide üle toimunud hääletuste tulemused

Litsents: Nõukogu peasekretariaadi juriidiline märkus

Nõukogus toimunud hääletuste tulemused on avalikud, kui nõukogu võtab seadusandliku akti vastu seadusandliku tavamenetluse või seadusandliku erimenetluse teel. Keskmiselt võtab nõukogu vastu 120 seadusandlikku akti aastas.

Kõnealune andmebaas sisaldab mitte üksnes seadusandliku akti vastuvõtmisel nõukogus toimunud hääletuste tulemusi, vaid ka sellise aktiga seotud teavet, näiteks:

 • vastuvõtmise moodus (nõukogu istungil või kirjaliku menetluse teel)
 • nõukogu istung
 • nõukogu koosseis
 • vastuvõtmise kuupäev
 • poliitikavaldkond
 • seadusandliku akti liik (määrus, direktiiv, otsus või seisukoht)
 • seadusandliku akti number (Euroopa Liidu Teatajas avaldatud number)
 • teema (pealkiri)
 • dokumendi number (nõukogule vastuvõtmiseks esitatud dokumendi number)
 • institutsioonidevaheline kood
 • hääletusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus või seadusandlik erimenetlus)
 • nõukogu teostatud toiming (vastavalt seadusandliku menetluse etappidele)
 • hääletuskord (kvalifitseeritud häälteenamus või ühehäälsus)

Selles andmekogumis sisalduv teave võib veel muutuda. Kõnealust andmekogumit ajakohastatakse iga päev.

Vastutust välistav klausel (disclaimer)

Need andmekogumid on mõeldud üksnes teavitamiseks. Autentsed on ainult nõukogu istungite protokollid seadusandlike aktide vastuvõtmise kohta ja nõukogu aastaaruanne määruse nr 1049/2001 rakendamise kohta. Need dokumendid on kättesaadavad nõukogu dokumentide avaliku registri kaudu.

Neis andmekogumites sisalduv teave võib veel muutuda.

Nõukogu peasekretariaadi eesmärk on kõnealust teavet ajakohastada. Kui meid teavitatakse vigadest, püüame need parandada.