Töövõimalused peasekretariaadis

Alalised töökohad

Vabade ametikohtade täitmiseks värbab nõukogu peasekretariaat peamiselt alalisi ametnikke kas muudest ELi institutsioonidest või avalike konkursside tulemusel koostatud edukate kandidaatide reservnimekirjadest.

Konkursse korraldab Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO). Sellistel eksamitel võistlevad kandidaadid omavahel ja nende oskusi hinnatakse mitmete eri testide abil, millega tagatakse parim valik inimestest, kelle seast töötajaid leida. Avalikke konkursse korraldatakse eri ametikohtade jaoks ning nõuda võidakse konkreetseid oskusi ja kvalifikatsioone. Konkursi edukalt läbinud kandidaadid pääsevad reservnimekirja, millest institutsioonid vajaduse korral töötajaid värbavad.

Nõukogu peasekretariaat võib mõnikord korraldada oma vajadustele vastava konkursi väga spetsiifiliste ametikohtade täitmiseks. Need töökuulutused avaldatakse nii käesoleva veebisaidi rubriigis „Vabad töökohad” kui ka EPSO veebisaidil.

Kui olete huvitatud nõukogu peasekretariaadis töötamisest, peaksite regulaarselt külastama EPSO veebisaiti, kus avaldatakse teavet tulevaste konkursside ja nendeks valmistumise kohta.

Mittealalised töökohad

Lepingulised töötajad

Nõukogu peasekretariaadis töötab piiratud arv lepingulisi töötajaid, kes on välja valitud kas EPSO tähtajaliste töölepingute (CAST) andmebaasist või muude institutsioonide koostatud reservnimekirjadest või andmebaasidest.

Lepinguliste töötajate otsimisel võtab nõukogu peasekretariaadi värbamisosakond ühendust kandidaatidega, kes vastavad kõige paremini ametikohal esitatavatele nõuetele. Seetõttu soovitame teil edukate kandidaatide andmebaasis olevat CV-d pidevalt ajakohastada.

Ajutised töötajad

Nõukogu peasekretariaat korraldab mõnikord konkursse ajutiste teenistujate valimiseks. Seda tehakse peamiselt selliste väga spetsiifiliste valdkondade spetsialistide värbamiseks, keda ei ole parajasti võimalik leida EPSO reservnimekirjadest. Teave kõikide ajutiste teenistujate valimise menetluste kohta avaldatakse käesoleva veebisaidi rubriigis „Töövõimalused” ja samuti EPSO veebisaidil.

Omal algatusel esitatud avaldused

Kogu suhtlus kandidaatidega toimub nõukogu peasekretariaadi värbamisosakonna kaudu. Värbamis- ja valikupoliitikast lähtuvalt ei saa värbamisosakond läbi vaadata omal algatusel esitatud avaldusi, isegi kui neid esitavad konkursi edukalt läbinud kandidaadid.

Kooskõlas nõukogu peasekretariaadi andmekaitse-eeskirjadega kustutatakse kõik omal algatusel esitatud avaldused hiljemalt kuus kuud pärast nende kättesaamist. Omal algatusel esitatud kandideerimisavaldustele saadetakse automaatne vastus, mis sisaldab üldist teavet nõukogu peasekretariaadi värbamispõhimõtete kohta.

Võtke ühendust nõukogu peasekretariaadi värbamisosakonnaga

Kaebuse esitamise menetlus

Püüame pakkuda võimalikult kvaliteetseid teenuseid.

Juhul kui teie arvates on teie suhtes rakendatud haldusomavoli, on teil õigus esitada kaebus Euroopa ombudsmanile. Juhime teie tähelepanu sellele, et enne kui ombudsman saab teilt kaebuse vastu võtta, tuleb teil pöörduda oma murega meie poole.

Alalised ametikohad Ajutised ametikohad
Kui soovite saada infot alaliste ametikohtade täitmisega seotud valikumenetluste kohta, pöörduge meie poole sellel meiliaadressil. Kui soovite saada infot ajutiste ametikohtade täitmisega seotud valikumenetluste kohta, kasutage seda meiliaadressi.