Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

ELi Nõukogu

ELi Nõukogu on liikmesriikide valitsusi esindav institutsioon. ELi Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Nõukogu on väga oluline otsustaja ELis. Nõukogu peab uute ELi õigusaktide üle läbirääkimisi ja võtab neid vastu, kohandab neid vajaduse korral ja koordineerib poliitikaid. Enamikul juhtudest teeb nõukogu otsuseid koos Euroopa Parlamendiga seadusandliku tavamenetluse teel, mida tuntakse ka kaasotsustamismenetluse nime all. 

Mõnes väga spetsiifilises valdkonnas teeb nõukogu otsuseid seadusandlike erimenetluste teel, milleks on nõusolekumenetlus ja nõuandemenetlus, kus parlamendi roll on piiratud. 

Teemad

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas:

Aktuaalne

Uue rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe suunas

Nõukogus käib praegu töö seoses ELi panusega läbirääkimistesse, mis käsitlevad kõiki ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalisriike hõlmavat uut ülemaailmset kliimamuutuste alast kokkulepet. See hõlmab ELi ja selle 28 liikmesriiki.

Uue kokkuleppe eesmärk on saavutada ülemaailmne heitkoguste suurem vähendamine ja vähendada heitkoguseid tasemeni, mis hoiab ülemaailmse soojenemise alla 2 °C. Euroopa Ülemkogu kinnitas 2014. aasta oktoobris ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heiteid vähemalt 40%. Kõnealune eesmärk on aluseks ELi panusele uut kokkulepet käsitlevatesse läbirääkimistesse.

Kokkulepe võetakse kavakohaselt vastu 2015. aasta lõpus toimuval Pariisi kliimakonverentsil ja seda hakatakse rakendama alates 2020. aastast. Täielik läbirääkimistekst peaks valmima enne 2015. aasta maid.

Aktuaalne

Uue rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe suunas

Nõukogus käib praegu töö seoses ELi panusega läbirääkimistesse, mis käsitlevad kõiki ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalisriike hõlmavat uut ülemaailmset kliimamuutuste alast kokkulepet. See hõlmab ELi ja selle 28 liikmesriiki.

Uue kokkuleppe eesmärk on saavutada ülemaailmne heitkoguste suurem vähendamine ja vähendada heitkoguseid tasemeni, mis hoiab ülemaailmse soojenemise alla 2 °C. Euroopa Ülemkogu kinnitas 2014. aasta oktoobris ELi eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heiteid vähemalt 40%. Kõnealune eesmärk on aluseks ELi panusele uut kokkulepet käsitlevatesse läbirääkimistesse.

Kokkulepe võetakse kavakohaselt vastu 2015. aasta lõpus toimuval Pariisi kliimakonverentsil ja seda hakatakse rakendama alates 2020. aastast. Täielik läbirääkimistekst peaks valmima enne 2015. aasta maid.