Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Eesistuja Donald Tusk keskendus piirkondlikule stabiilsusele, ebaseaduslikule rändele ja terrorismiohule

Eesistuja Donald Tusk külastas  30.–31. märtsil 2015 Maltat, Hispaaniat ja Tuneesiat, et arutada, kuidas EL saab aidata:

  • piirkonda stabiliseerida
  • võidelda terrorismiohu vastu
  • ebaseaduslikku rännet ennetada ja selle vastu võidelda

Samuti arutas eesistuja Donald Tusk kriisi Liibüas. Ta kordas seda, et ELi juhte teeb murelikuks valitsuse puudumine Liibüas, millest tulenevalt on terroristlikel rühmitustel võimalus oma tegevust laiendada.

Külastage Donald Tuski veebisaiti, kui soovite tutvuda tema visiidi üksikasjadega selles piirkonnas ning tema viimaste kommentaaridega:

Eesistuja Donald Tusk keskendus piirkondlikule stabiilsusele, ebaseaduslikule rändele ja terrorismiohule

Eesistuja Donald Tusk külastas  30.–31. märtsil 2015 Maltat, Hispaaniat ja Tuneesiat, et arutada, kuidas EL saab aidata:

  • piirkonda stabiliseerida
  • võidelda terrorismiohu vastu
  • ebaseaduslikku rännet ennetada ja selle vastu võidelda

Samuti arutas eesistuja Donald Tusk kriisi Liibüas. Ta kordas seda, et ELi juhte teeb murelikuks valitsuse puudumine Liibüas, millest tulenevalt on terroristlikel rühmitustel võimalus oma tegevust laiendada.

Külastage Donald Tuski veebisaiti, kui soovite tutvuda tema visiidi üksikasjadega selles piirkonnas ning tema viimaste kommentaaridega:

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

ELi Nõukogu

ELi Nõukogu on liikmesriikide valitsusi esindav institutsioon. ELi Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Nõukogu on väga oluline otsustaja ELis. Nõukogu peab uute ELi õigusaktide üle läbirääkimisi ja võtab neid vastu, kohandab neid vajaduse korral ja koordineerib poliitikaid. Enamikul juhtudest teeb nõukogu otsuseid koos Euroopa Parlamendiga seadusandliku tavamenetluse teel, mida tuntakse ka kaasotsustamismenetluse nime all. 

Mõnes väga spetsiifilises valdkonnas teeb nõukogu otsuseid seadusandlike erimenetluste teel, milleks on nõusolekumenetlus ja nõuandemenetlus, kus parlamendi roll on piiratud. 

Teemad

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas:

Aktuaalne

Euroopa energialiidu raamistik

Energialiit oli üks viiest prioriteedist Euroopa Ülemkogu strateegilises tegevuskavas, mis võeti vastu 26.–27. juunil 2014. Eelkõige rõhutasid ELi juhid energialiidu olulisust, et vältida ELi sõltumist energiaimpordist. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil esitada üldine energialiidu ettepanek 2015. aasta esimeses kvartalis.

Energialiidu pakett avaldati 25. veebruaril 2015. Selle eesmärk on tagada taskukohane, turvaline ja säästev energia Euroopale ja selle kodanikele. Erimeetmed hõlmavad viit põhivaldkonda, sh energiajulgeolek, energiatõhusus ja CO₂-heite vähendamine. Pakett tugineb kliima- ja energiaraamistikule 2030 ja 2014. aastal vastu võetud energiajulgeoleku strateegiale ning lõimib mitu poliitikavaldkonda ühte ühtsesse strateegiasse

ELi juhid arutasid energialiiduga seonduvaid ettepanekuid põhjalikult Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2015. aasta kohtumisel.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: nõukogu jõudis kokkuleppele oma läbirääkimispositsioonis

Nõukogu jõudis 10. märtsil 2015 kokkuleppele Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomise eeskirju käsitleva määruse eelnõu alases läbirääkimispositsioonis. Nimetatud kokkulepe võimaldab nõukogul alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga määruse lõpliku versiooni üle. Eeldatavasti jõutakse parlamendiga kokkuleppele juuniks ning fond võib tegevust alustada 2015. aasta keskpaigas.  

Fondi loomist kavandatakse Euroopa Investeerimispanga raames. Selle kaudu toetataks projekte sellistes valdkondades nagu transport, energeetika ja digitaaltaristu, haridus, tervis ning teadusuuringud ja areng ning tegeletaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate riskifinantseerimisega.   

Fond on väga oluline osa Euroopa investeerimiskavast, mille eesmärk on suurendada investeeringuid, tegeleda turul esinevate puudujääkidega ja edendada pikaajalist majanduskasvu. 

Aktuaalne

Euroopa energialiidu raamistik

Energialiit oli üks viiest prioriteedist Euroopa Ülemkogu strateegilises tegevuskavas, mis võeti vastu 26.–27. juunil 2014. Eelkõige rõhutasid ELi juhid energialiidu olulisust, et vältida ELi sõltumist energiaimpordist. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil esitada üldine energialiidu ettepanek 2015. aasta esimeses kvartalis.

Energialiidu pakett avaldati 25. veebruaril 2015. Selle eesmärk on tagada taskukohane, turvaline ja säästev energia Euroopale ja selle kodanikele. Erimeetmed hõlmavad viit põhivaldkonda, sh energiajulgeolek, energiatõhusus ja CO₂-heite vähendamine. Pakett tugineb kliima- ja energiaraamistikule 2030 ja 2014. aastal vastu võetud energiajulgeoleku strateegiale ning lõimib mitu poliitikavaldkonda ühte ühtsesse strateegiasse

ELi juhid arutasid energialiiduga seonduvaid ettepanekuid põhjalikult Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2015. aasta kohtumisel.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: nõukogu jõudis kokkuleppele oma läbirääkimispositsioonis

Nõukogu jõudis 10. märtsil 2015 kokkuleppele Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomise eeskirju käsitleva määruse eelnõu alases läbirääkimispositsioonis. Nimetatud kokkulepe võimaldab nõukogul alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga määruse lõpliku versiooni üle. Eeldatavasti jõutakse parlamendiga kokkuleppele juuniks ning fond võib tegevust alustada 2015. aasta keskpaigas.  

Fondi loomist kavandatakse Euroopa Investeerimispanga raames. Selle kaudu toetataks projekte sellistes valdkondades nagu transport, energeetika ja digitaaltaristu, haridus, tervis ning teadusuuringud ja areng ning tegeletaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate riskifinantseerimisega.   

Fond on väga oluline osa Euroopa investeerimiskavast, mille eesmärk on suurendada investeeringuid, tegeleda turul esinevate puudujääkidega ja edendada pikaajalist majanduskasvu.