Nõukogu (keskkond), 13.10.2017

ELi Nõukogu

Peamised tulemused

HKSi mittekuuluvad sektorid: jõupingutuste jagamine ja LULUCF

Nõukogu leppis kokku oma läbirääkimisseisukohas jõupingutuste jagamise määruse ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määruse suhtes. Nende õigusaktidega vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) mittekuuluvates sektorites.

Samuti võimaldavad need õigusaktid ELil liikuda lähemale oma üldisele eesmärgile vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 40% võrreldes 1990. aasta tasemega ning seeläbi aidata saavutada Pariisi kliimakokkuleppest ELile tulenevaid kohustusi. HKSi mittekuuluvad sektorid panustavad konkreetselt selle eesmärgi saavutamisse, vähendades 2030. aastaks heidet 30% võrreldes 2005. aasta tasemega.

„Need kaks määrust võimaldavad ELil vähendada kasvuhoonegaaside heidet kõigis jõupingutusi jagavates sektorites ning tagada metsa ja maa parema majandamise. Selle tulemusena loome kliimasõbraliku tuleviku meie kõigi jaoks ning saavutame Pariisi kliimaeesmärgid. Ma tervitan täna liikmesriikide jõupingutusi ning me oleme valmis alustama läbirääkimisi parlamendiga.“

Siim Kiisler, Eesti Vabariigi keskkonnaminister

ÜRO kliimakonverents COP 23

Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad Pariisi kokkulepet ja 6.–17. novembril 2017 Bonnis toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 23. istungjärgu (COP 23) ettevalmistamist.

EL on kindlalt otsustanud jätkata kliimamuutuste vastase võitluse ülemaailmsete jõupingutuste juhtimist. Keskkonnaministrid väljendasid oma täielikku toetust nendele järeldustele ning rõhutasid, kui oluline on teha märgatavaid edusamme Pariisi kokkuleppe rakendamisel (Pariisi tööprogramm), 2018. aasta hõlbustava dialoogi ettevalmistamisel ning riiklikult kindlaksmääratud panuste riigi tasandil rakendamisel.

Samuti tervitasid ministrid 10. oktoobril vastu võetud nõukogu järeldusi kliimamuutustega seotud rahastamise kohta. EL ja selle liikmesriigid kinnitasid taas oma täielikku pühendumist arenenud riikide ühiselt seatud eesmärgile mobiliseerida 2020. aastaks ja kuni 2025. aastani ühiselt 100 miljardit USA dollarit aastas.

ÜRO Keskkonnaassamblee

Nõukogu võttis vastu järeldused EL prioriteetide kohta ÜRO Keskkonnaassamblee kolmandaks kohtumiseks (UNEA-3), mis toimub 4.–6. detsembril 2017 Nairobis ja mille üldiseks teemaks on saaste.

Need järeldused annavad tugeva signaali ELi pühendumisest meie keskkonna kaitsmisele ning saaste poolt meie planeedile avaldatava mõju vähendamisele.

Ministrid annavad aktiivse panuse seoses mitmete resolutsioonide ja vabatahtlike lubadustega, mille eesmärk on võtta täiendavaid meetmeid saaste eri vormide vastu võitlemiseks.

Töölõuna ajal pidasid ministrid viljaka arvamuste vahetuse ÜRO Keskkonnaprogrammi tegevdirektori Erik Solheimiga, valmistudes ette assamblee kohtumiseks. Nad tegid kindlaks valdkonnad, kus tuleb võtta nii riigi kui ka ELi tasandil konkreetseid meetmeid saaste vastu võitlemiseks.

Teave istungi kohta

  • Istung nr 3565
  • Luxembourg
  • 13.10.2017

Ettevalmistavad dokumendid

Koosolekujärgsed dokumendid

Pressiteave

Pressi kontaktteave

pressiametnik
+32 22815612
+32 470884374

Kui te ei ole ajakirjanik, siis palun saatke oma taotlus üldsuse teavitamise teenistusele.

Teemad: