Eurorühm, 22.04.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 22.04.2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Kreeka: ülevaade olukorrast

Institutsioonid ja Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos andsid eurorühmale ülevaate Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise olukorrast.

Et läbivaatamise saaks lõpule viia, peaksid institutsioonid ja Kreeka ametivõimud jõudma kokkuleppele Kreeka poolt ellu viidavate poliitikareformide laiaulatuslikus paketis.

Ehkki viimastel nädalatel on tehtud märkimisväärseid edusamme, tuleb paljudes poliitikavaldkondades, sealhulgas eelarvestrateegia ja erastamisfondi osas teha veel tööd.

Eurorühm kutsus Kreeka ametivõime tungivalt üles jõudma institutsioonidega kiiresti kokkuleppele reformipaketis, mis peaks sisaldama ka selliseid küsimusi nagu eriolukorra meetmed ja viivislaenud.

Eurorühm loodab, et kokkulepe on võimalik saavutada lähipäevil, ning on sel juhul valmis tulema kokku erakorralisele kohtumisele, et leppida kokku järgmistes sammudes esimese läbivaatamise lõpuleviimiseks.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: siseriiklikud maksejõuetuse raamistikud

Eurorühm jätkas arvamuste vahetamist siseriiklike maksejõuetuse raamistike ja nende rakendamise teemal. Need raamistikud on euroala liikmesriikides väga erinevad. Arutelu peeti kooskõlas euroala käsitlevate nõukogu 2015. ja 2016. aasta soovitustega, mis anti ELi iga-aastase poliitika koordineerimise tsükli ehk Euroopa poolaasta raames.

Toimivad maksejõuetuse raamistikud on asendamatud selleks, et tegeleda ülemäärase võlakoormusega ja parandada pankade suutlikkust anda majandusele krediiti. See küsimus on eriti asjakohane euroala puhul, kuna ühe riigi majanduses toimuv võib kergesti kanduda üle teise riiki.

Ministrid leppisid kokku ühistes põhimõtetes, mis oleksid suunisteks nende siseriiklike raamistike parandamisel. Nendes põhimõtetes keskendutakse peamiselt kõnealuste raamistike kiirusele, prognoositavusele ja kulutasuvusele.

Ühtse järelevalvemehhanismi esimehe ettekanne

Ühtse järelevalvemehhanismi esimees Danièle Nouy tutvustas ühtse järelevalvemehhanismi aastaaruannet.

Nouy andis eurorühmale teavet ka käimasolevast tööst seoses järelevalvealaste sekkumisvõimaluste ja riikliku kaalutlusõiguse ühtlustamisega euroala pangandussektoris, et tagada võrdsemad tingimused.

Ajakohastatud teave eelarvejärelevalve kohta

Euroopa Komisjon tutvustas Eurostati poolt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kontekstis 2016. aasta aprillis esitatud teatise peamisi tulemusi.

Valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg moodustasid 2015. aastal euroalal keskmiselt vastavalt 2,1% ja 90,7% SKPst.

Rahandusministrid analüüsivad järgmiste kuude jooksul põhjalikumalt eelarvejärelevalve küsimust ja võimalikke meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames, võttes arvesse Euroopa Komisjoni poolt peagi esitatavat 2016. aasta kevadprognoosi ning liikmesriikide poolt 2016. aasta Euroopa poolaasta kontekstis esitatavaid stabiilsusprogramme ja riiklikke reformikavasid.

Viimati muudetud 06.06.2016