Eurorühma kohtumine, 09.05.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 09.05.2016
  • 15:00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Eurorühm arutas Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise olukorda.

Eurorühm väljendas heameelt poliitikareformide paketi üle, mis hõlmab:

  • pensionisüsteemi
  • tulumaksu ja käibemaksu
  • avaliku sektori palgakulusid käsitlevaid meetmeid
  • erastamisstrateegiat
  • viivislaenude küsimust

Eurorühm jõudis järeldusele, et Kreeka ametivõimud ja institutsioonid peavad tegema täiendavalt tööderiolukorra meetmeid käsitleva mehhanismiga . Need meetmed jõustuvad üksnes siis, kui kokkulepitud esmase eelarveülejäägi eesmärkide saavutamiseks on vaja teha täiendavaid jõupingutusi.

Esimese läbivaatamise lõpuleviimine sillutab teed Kreekale täiendava rahalise abi väljamaksmiseks pärast seda, kui Kreeka on võtnud eelnevad meetmed ja kui teised euroala liikmesriigid on lõpetanud vastavad siseriiklikud menetlused.

Edasised sammud

Eurorühm kinnitas oma valmidust kaaluda võimalikke lisameetmeid, et tagada vajaduse korral ja pärast esimese läbivaatamise lõpuleviimist Kreeka refinantseerimisvajaduste jätkusuutlikkus. Sellega seoses lepiti kokku mitmes juhtpõhimõttes ja etapiviisilises lähenemisviisis ning anti eurorühma töörühmale ülesanne töötada välja nende üksikasjad.

Eurorühm jätkab seda arutelu oma järgmisel kohtumisel 24. mail 2016.

Viimati muudetud 10.05.2016